Υπηρεσίες - 378227-2014

06/11/2014    S214    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ταχεία κλειστή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Μετακομίσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Δικαστηρίου

2014/S 214-378227

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
plateau de Kirchberg
Υπόψη: Διευθυντή κτιρίων
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: immeubles@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-3637

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://curia.europa.eu/jcms

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Μετακομίσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Δικαστηρίου.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 27: Λοιπές υπηρεσίες

Κωδικός NUTS LU000

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Η παρούσα αποστολή στοχεύει στην παροχή συμβουλών, βοήθειας, συντονισμού και υπηρεσιών σχετικά με τις μετακομίσεις των μελών του προσωπικού των διαφόρων υπηρεσιών του Δικαστηρίου.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

98300000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Αποστολή συντονισμού και παροχής υπηρεσιών μετακόμισης (για περίπου 250 μέλη του προσωπικού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 275 000 και 325 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Έναρξη 1.2.2015. Ολοκλήρωση 31.7.2015

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Οι υπηρεσίες θα εξοφληθούν σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό των ευρωπαϊκών οργάνων και βάσει των όρων που προβλέπονται στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να υποβάλουν προσφορά ως όμιλος, εφόσον οι εταιρείες που τον συγκροτούν είναι νομικά αλληλέγγυες και εκπροσωπούνται από έναν κοινό πληρεξούσιο, ο οποίος θα είναι ο μοναδικός συνομιλητής με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να αναζητηθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: marchespublics-contrats@curia.europa.eu) δεόντως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και χρονολογημένη:

α) η οποία να βεβαιώνει ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α1) τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας, έχει κινηθεί εις βάρος τους σχετική διαδικασία ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
α2) οι ίδιοι ή τα άτομα με εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ' αυτών έχουν καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου από αρμόδια αρχή κράτους μέλους για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική τους διαγωγή,
α3) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό σφάλμα το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο μπορούν να αιτιολογήσουν οι αναθέτουσες αρχές, συμπεριλαμβανομένης απόφασης της ΕΤΕπ ή διεθνούς οργανισμού,
α4) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμα τις διατάξεις της χώρας όπου πρέπει να εκτελεστεί η σύμβαση,
α5) οι ίδιοι ή τα άτομα που έχουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ' αυτών έχουν κριθεί ένοχοι με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα, η οποία θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης,
α6) υπόκεινται σε διοικητική κύρωση για την υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των στοιχείων που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή για τη συμμετοχή τους σε διαδικασία κατακύρωσης άλλης σύμβασης,ή επειδή δεν έχουν παράσχει τα εν λόγω στοιχεία ή επειδή έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα αθέτησης των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
β) η οποία να βεβαιώνει ότι:
β1) δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με τη σύμβαση. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί κυρίως να προκύψει από οικονομικά συμφέροντα, πολιτικές ή εθνικές συνάφειες, οικογενειακούς ή συναισθηματικούς δεσμούς ή άλλου είδους κοινές σχέσεις ή συμφέροντα,
β2) θα γνωστοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση στην αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτε κατάσταση που συνιστά σύγκρουση συμφερόντων ή μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων,
β3) δεν έχουν συγκαταθέσει, αναζητήσει, επιδιώξει να αποκτήσουν ή αποδεχτεί και δεσμεύονται να μην συγκαταθέσουν, αναζητήσουν, επιδιώξουν να αποκτήσουν ή αποδεχτούν για λογαριασμό ή εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου, οποιοδήποτε πλεονέκτημα, οικονομικό ή φυσικό, το οποίο αποτελεί παράνομη δραστηριότητα ή προέρχεται από δωροδοκία, άμεση ή έμμεση, κάτι το οποίο θα συνιστούσε δωρεά ή ανταμοιβή σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης,
β4) έχουν παράσχει και θα παράσχουν ακριβή, αληθή και πλήρη στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης.
Προσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, εντός της προθεσμίας που ορίζεται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του.
Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.
Β. Οι υποψήφιοι (κάθε εμπλεκόμενη οντότητα σε περίπτωση ομίλου) πρέπει επίσης να προσκομίσουν:
— το καταστατικό και τα στοιχεία τους (εταιρική έδρα, κεφαλαιακή διάρθρωση, μετοχικό κεφάλαιο και συμμετοχές, σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου) που έχουν δημοσιευθεί στο εμπορικό μητρώο και μητρώο εταιρειών, ή για τις επιχειρήσεις που δεν είναι εγκατεστημένες στο Λουξεμβούργο, οποιοδήποτε έγγραφο που θα δικαιολογεί την εξουσιοδότηση να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ,

— έντυπο διοικητικών πληροφοριών (το εν λόγω έντυπο πρέπει να αναζητηθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: marchespublics-contrats@curia.europa.eu) συμπληρωμένο,

— δελτίο νομικής οντότητας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, συνοδευόμενο από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται στο έντυπο, ένα ειδικό έντυπο για κάθε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε εταιρική μορφή διατίθεται από την ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://ec.europa.eu/budget/info_contract/legal_entities_fr.htm

— ένα έντυπο τραπεζικής ταυτότητας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο και την τράπεζά του. Το εν λόγω έντυπο διατίθεται από την ακόλουθη διεύθυνση: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#info

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: — τραπεζικές δηλώσεις ή αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων,
— οικονομικές καταστάσεις των 3 τελευταίων οικονομικών χρήσεων, για τις οποίες έχει γίνει κλείσιμο λογαριασμών,
— δήλωση σχετικά με τον κύκλο εργασιών που έχει πραγματοποιηθεί κατά τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις, για τις οποίες διατίθενται στοιχεία.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών που έχει συγκεντρωθεί κατά τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 600 000 EUR.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
— παρουσίαση καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών μετακόμισης, ισοδύναμων σε ποιότητα και ποσότητα με εκείνες που περιγράφονται στο τμήμα II της παρούσας προκήρυξης σύμβασης, και οι οποίες έχουν παρασχεθεί κατά τα τελευταία 3 έτη, με ένδειξη των ποσών, των ημερομηνιών και των δικαιούχων,
— λεπτομερής περιγραφή της εμπειρίας και των ειδικών ικανοτήτων (βιογραφικό σημείωμα) καθενός από τα πρόσωπα που ο υποψήφιος προτείνει να απασχοληθούν στην πολυτομεακή ομάδα,
— λεπτομερής περιγραφή της εμπειρίας και των ειδικών ικανοτήτων (βιογραφικό σημείωμα) καθενός από τα πρόσωπα που ο υποψήφιος προτείνει να απασχοληθούν στις ομάδες μετακομίσεων,
— περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών μετακόμισης (αριθμός φορτηγών, μικρών φορτηγών, ανελκυστήρων, καροτσιών κ.λπ.),
— κατά περίπτωση, αναφορά του μέρους της σύμβασης το οποίο ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολαβία.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
— ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει τουλάχιστον 3 αποδεικτικά ικανοποίησης πελατών σχετικά με υπηρεσίες αντίστοιχες με εκείνες της παρούσας σύμβασης, οι οποίες έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 5 έτη,
— ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει πολυτομεακή ομάδα 3 ατόμων καθώς και ομάδα εκτελούντων υπηρεσίες μετακόμισης. Απαιτείται ελάχιστη πείρα 3 ετών και για τις δύο περιπτώσεις.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Επισπευσμένη κλειστή
Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας: απαίτηση πρόβλεψης για τυχόν θεσμικές εξελίξεις, οι οποίες θα επέβαλαν, σε αυτήν την περίπτωση, την επείγουσα μετακόμιση διαφόρων υπηρεσιών του Δικαστηρίου της ΕΕ, προκειμένου να προσαρμοστεί η διαμόρφωση των εγκαταστάσεων που θα εκκενωθούν στις ανάγκες που σχετίζονται με τις ως άνω εξελίξεις.
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
«Appel d'offres CJ16/2014» («Πρόσκληση υποβολής προσφορών CJ16/2014»).
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
14.11.2014 - 12:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε 2 στάδια, ως εξής:
Α. Πρώτο στάδιο (στάδιο προεπιλογής):
1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί παράγοντες πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση, φέρουσα ημερομηνία και υπογραφή από το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση ή τον όμιλο. Η εν λόγω αίτηση θα πρέπει να περιέχει την υπεύθυνη βεβαίωση και τα έγγραφα που ζητούνται στο τμήμα III της παρούσας προκήρυξης σύμβασης (πληροφορίες νομικής, οικονομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής φύσεως).
2. Η αίτηση συμμετοχής θα απευθύνεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών, Διεύθυνση Κτιρίων, plateau de Kirchberg, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ — Πρόσκληση υποβολής προσφορών CJ16/2014.
Η αίτηση συμμετοχής θα περιέχει 1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα. Η αποστολή πρέπει να γίνει εντός διπλού φακέλου. Οι 2 φάκελοι θα είναι σφραγισμένοι και στον εσωτερικό φάκελο θα αναγράφεται, εκτός από την παραλήπτρια υπηρεσία όπως αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, η ένδειξη:
«Appel d'offres CJ16/2014 — Offre de la firme ....................... — À ne pas ouvrir par le service courrier».
Εάν χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, θα πρέπει να σφραγισθούν με κολλητική ταινία, η οποία θα φέρει την υπογραφή του αποστολέα.
3. Η διαβίβαση της αίτησης συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί, κατ' επιλογή του υποψηφίου:
— είτε ταχυδρομικώς ή μέσω ιδιωτικού ταχυδρομείου, το αργότερο στις 14.11.2014, με απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή την ημερομηνία της απόδειξης κατάθεσης,
— είτε με ιδιόχειρη κατάθεση στην ως άνω διεύθυνση του Δικαστηρίου, το αργότερο στις 14.11.2014 (12:00). Σε αυτήν την περίπτωση, η κατάθεση της προσφοράς κατοχυρώνεται με απόδειξη παραλαβής φέρουσας ημερομηνία και υπογραφή του υπαλλήλου της κεντρικής υπηρεσίας παραλαβής αλληλογραφίας του Δικαστηρίου, στον οποίο παραδόθηκαν τα έγγραφα.
Β. Δεύτερο στάδιο:
οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν στο τέλος του σταδίου προεπιλογής θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Ο φάκελος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (που θα περιλαμβάνει την επιστολή πρόσκλησης υποβολής προσφορών, τη συγγραφή υποχρεώσεων και το πρότυπο σύμβασης που θα χρησιμοποιηθεί) θα τους σταλεί άμεσα, χωρίς καμία άλλη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημείωση: η αποστολή μιας αίτησης συμμετοχής ή η κατάρτιση μιας προσφοράς από τους υποψηφίους δεν δίνει δικαίωμα ως προς την ανάθεση της σύμβασης ή ως προς κάποια αποζημίωση για τα παρεπόμενα έξοδα. Η παρούσα προκήρυξη δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση για την αναθέτουσα αρχή ως προς την ανάθεση της σύμβασης.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.
Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
30.10.2014