Υπηρεσίες - 378792-2019

12/08/2019    S154

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Εκτελεστικά Προγράμματα Οργάνωσης και Παράδοσης για την διεύρυνση της επιρροής, διαδικτυακά σεμινάρια και σεμινάρια συμπαραγωγής (Pitching) για τους Αποφοίτους του Sit

2019/S 154-378792

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: CS-Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5300
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Εκτελεστικά Προγράμματα Οργάνωσης και Παράδοσης για την διεύρυνση της επιρροής, διαδικτυακά σεμινάρια και σεμινάρια συμπαραγωγής (Pitching) για τους Αποφοίτους του Sit

Αριθμός αναφοράς: CFT-1544
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79400000 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη στήριξη της διεύρυνσης της κορυφαίας πρωτοβουλίας του Ινστιτούτου ΕΤΕπ: της διοργάνωσης κοινωνικής καινοτομίας (Social Innovation Tournament - SIT), μέσω: - του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της υλοποίησης ενός εκτελεστικού προγράμματος SIT για την διεύρυνση της επιρροής,

— Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση διαδικτυακών σεμιναρίων για το δίκτυο αποφοίτων SIT,

— Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση σεμιναρίων συμπαραγωγής (Pitching) για το πρόγραμμα Impact venture fair (IVF).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 275 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης
80511000 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού
80510000 Υπηρεσίες κατάρτισης εμπειρογνωμόνων
80521000 Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης
92312212 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την προετοιμασία εκπαιδευτικών εγχειριδίων
79400000 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79410000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οποιο(οι)σδήποτε τοποθεσία(-ιες) της ΕΕ είναι σύμφωνη(-ες) με τις προτάσεις του επιτυχούς υποψηφίου, κατόπιν ανάθεσης βάσει της συμφωνίας-πλαισίου

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα αναζητά έναν πάροχο υπηρεσιών με εμπειρία εργασίας σε περιβάλλον της ΕΕ, σχετικά με την ανάπτυξη προσαρμοσμένης κατάρτισης, στην αγγλική γλώσσα. Ο τριπλός στόχος της σύμβασης περιγράφεται παρακάτω:

Α. Σχεδιασμός, οργάνωση και παράδοση ενός εκτελεστικού προγράμματος διεύρυνσης της επιρροής του SIT:

— σχεδιασμός, οργάνωση και παράδοση ετήσιου εκτελεστικού προγράμματος διεύρυνσης της επιρροής του SIT. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το 2020, το 2021 και το 2022.

Β. — Σχεδιασμός/ανάπτυξη και παράδοση διαδικτυακών σεμιναρίων για το δίκτυο αποφοίτων SIT:

- ανάπτυξη διαδικτυακών σεμιναρίων για το δίκτυο αποφοίτων SIT. Τα σεμινάρια μπορούν να έχουν τη μορφή παρουσίασης, συζήτησης, επίδειξης ή διδασκαλίας,

— παράδοση περίπου 24 διαδικτυακών σεμιναρίων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, με διάρκεια, κατά προσέγγιση, 1 ώρα ανά σεμινάριο, για τα μέλη του δικτύου αποφοίτων SIT, καθώς και για άλλους συμμετέχοντες που θα αποφασιστεί σε συμφωνία με το ινστιτούτο.

Γ. Σχεδιασμός/ανάπτυξη και παράδοση σεμιναρίων συμπαραγωγής (Pitching) για το πρόγραμμα Impact venture fair (IVF)

Σχεδιασμός και παράδοση σεμιναρίων συμπαραγωγής (Pitching) για όλους τους συμμετέχοντες (μέγιστος αριθμός 12) στην εκδήλωση Impact ventures fair (όπως περιγράφεται στο Τμήμα 1C του Παραρτήματος Α των τεχνικών προδιαγραφών). (Τα σεμινάρια αυτά δεν πρέπει να συγχέονται με και πρέπει να διαχωρίζονται από την ενότητα τεχνικών pitching που περιλαμβάνεται στο εκτελεστικό πρόγραμμα διεύρυνσης της επιρροής). Η εκπαίδευση pitching θα περιλαμβάνει μια συνάντηση (ελάχιστης διάρκειας μισής ημέρας) στην οποία θα λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες και επιπλέον τουλάχιστον 2 ώρες διαδικτυακής κατάρτισης ανά συμμετέχοντα. Αυτή η εκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ του εκτελεστικού προγράμματος διεύρυνσης της επιρροής του SIT και του Impact ventures fair.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 275 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η συμφωνία-πλαίσιο θα συναφθεί για περίοδο 1 έτους, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ. Ενδέχεται να ανανεωθεί σιωπηρά για 3 διαδοχικές περιόδους 1 έτους, για ανώτατη συνολική διάρκεια 4 ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/09/2019
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/09/2019
Τοπική ώρα: 15:30
Τόπος:

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί σε μη δημόσια διαδικασία. Κατόπιν γραπτού αιτήματος προς την ΕΤΕπ [βλέπε τμήμα Ι.1)], το γραπτό αρχείο της αποσφράγισης των προσφορών θα παρασχεθεί στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

4 έτη

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/08/2019