Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Προμήθειες - 378795-2019

12/08/2019    S154

Luxembourg-Luxembourg: Fourniture de sièges de bureau favorisant le mouvement pour la Cour de justice de l’Union européenne

2019/S 154-378795

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 146-358681)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Cour de justice de l'Union européenne, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Adresse postale: Service du courrier officiel
Ville: Luxembourg
Code NUTS: LU LUXEMBOURG
Code postal: L-2925
Pays: Luxembourg
Point(s) de contact: Mme Eva Anglessy
Courriel: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fax: +352 43032650
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://curia.europa.eu

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Fourniture de sièges de bureau favorisant le mouvement pour la Cour de justice de l’Union européenne

Numéro de référence: COJ-PROC-19/018
II.1.2)Code CPV principal
39130000 Mobilier de bureau
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

L’objet du présent marché consiste en la fourniture de sièges de bureau dynamiques et de tabourets pour bureau assis-debout.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
07/08/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 146-358681

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Au lieu de:
Date: 13/09/2019
Heure locale: 17:00
Lire:
Date: 26/09/2019
Heure locale: 17:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Modalités d’ouverture des offres
Au lieu de:
Date: 20/09/2019
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 03/10/2019
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires: