Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Προμήθειες - 379165-2021

27/07/2021    S143

Βέλγιο-Geel: Προμήθεια φασματόμετρου AFTIR με θερμαινόμενη ATR

2021/S 143-379165

Προκαταρκτική προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη προορίζεται μόνο για προκαταρκτική ενημέρωση

Αγαθά

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.F - Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.4 - Fraud Detection and Prevention
Ταχ. διεύθυνση: Retieseweg 111
Πόλη: Geel
Κωδικός NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Ταχ. κωδικός: 2440
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9044
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια φασματόμετρου AFTIR με θερμαινόμενη ATR

Αριθμός αναφοράς: JRC/GEE/2021/OP/1888-PIN
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
38433000 Φασματοφωτόμετρα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή [Γενική Διεύθυνση Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΓΔ JRC) στο Geel] προτίθεται να αγοράσει μια Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμού Fourier με Αποσβένουσα Ολική Ανάκλαση (FTIR-ATR).

Η Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμού Fourier με Αποσβένουσα Ολική Ανάκλαση (FTIR-ATR) είναι μια μη καταστροφική και ταχεία τεχνική πολύ κατάλληλη για τον τακτικό έλεγχο της καθαρότητας. Τα βέλτιστα αποτελέσματα προκύπτουν με την ανάλυση προϊόντων υπό τη μορφή τήξης. Ως εκ τούτου, απαιτείται ένα συμπαγές σύστημα ικανό να τοποθετείται εύκολα σε διαφορετικές θέσεις για τη διευκόλυνση του χειρισμού/παρασκευής του δείγματος και εφοδιασμένο με μονάδα Αποσβένουσας Ολικής Ανάκλασης (ATR) ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 35 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38433000 Φασματοφωτόμετρα
38300000 Όργανα μετρήσεων
38400000 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών
38500000 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών
38600000 Οπτικά όργανα
38900000 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών
38000000 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Retieseweg 111, 2440 Geel, ΒΕΛΓΙΟ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια φασματόμετρου FTIR με θερμαινόμενη ATR.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:
03/09/2021

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/07/2021