Υπηρεσίες - 381990-2017

29/09/2017    S187

Γερμανία-Βερολίνο: Παροχή υπηρεσιών στήριξης σχετικά με τη διεξαγωγή και διοργάνωση μονοήμερων φόρα νεολαίας στα τοπικά κοινοβούλια των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων

2017/S 187-381990

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Informationsbüro in Deutschland
Ταχ. διεύθυνση: Unter den Linden 78
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: DE3 BERLIN
Ταχ. κωδικός: 10117
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Τηλέφωνο: +49 03022801000
Φαξ: +49 03022801111
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/portal/de
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.europarl.de/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2908
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών στήριξης σχετικά με τη διεξαγωγή και διοργάνωση μονοήμερων φόρα νεολαίας στα τοπικά κοινοβούλια των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80200000 Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γερμανία διοργανώνει εκδηλώσεις ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε γερμανούς βουλευτές και μαθητές να συζητήσουν ανοικτά επίκαιρα ζητήματα της ΕΕ.

Τα φόρα νεολαίας στοχεύουν στην πληροφόρηση των μαθητών (από το 10ο έτος φοίτησης και μετά) σε όλη τη Γερμανία σχετικά με το έργο και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέσω της ενεργούς συνεργασίας, οι μαθητές θα μάθουν πώς ετοιμάζονται οι νόμοι και ποια είναι τα απαραίτητα βήματα για την έγκρισή τους. Τα φόρα νεολαίας θα πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους μαζί με τα αντίστοιχα τοπικά κοινοβούλια και θα φιλοξενηθούν από αυτά.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή των φόρα νεολαίας σε συνεργασία με τα τοπικά κοινοβούλια. Θα περιλαμβάνει την εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, την εκτύπωση προσκλήσεων, την παροχή τεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού τροφοδοσίας, καθώς και την επιτόπια επίβλεψη της εκδήλωσης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 272 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE DEUTSCHLAND
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η σύμβαση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή των φόρα νεολαίας σε συνεργασία με τα τοπικά κοινοβούλια. Θα περιλαμβάνει την εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, την πρόσκληση σχολείων, την παροχή τεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού τροφοδοσίας, την επιτόπια επίβλεψη της εκδήλωσης, καθώς και την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που προβλέπονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 272 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

2. Η σύμβαση θα ανανεώνεται με σιωπηρή συμφωνία για περίοδο διάρκειας 1 έτους, με μέγιστη διάρκεια 4 ετών από την έναρξη ισχύος της.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

βλέπε προδιαγραφές και όρους για την υποβολή προσφοράς: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2908

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/11/2017
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/11/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Informationsbüro in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν μέχρι 2 εκπρόσωποι από κάθε υποψήφιο. Τα ονόματα των εκπροσώπων πρέπει να διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το λιγότερο 2 ημέρες πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. Στους υποψήφιους που δεν έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση στο άνοιγμα των προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 433766
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 433766
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/09/2017