Υπηρεσίες - 384013-2015

31/10/2015    S212    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Οφθαλμολογικές εξετάσεις

2015/S 212-384013

Ατελής διαδικασία

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15.8.2015, 2015/S 157-287588)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόψη κ. Eva Lorincz, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Υπεύθυνος επικοινωνίας: μονάδα «Νόμιμα δικαιώματα, κοινωνικές και ιατρικές υποθέσεις, συνθήκες εργασίας» Tηλ. +352 4303-2147. Φαξ +352 4303-2532. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: marches-publics-uds@curia.europa.eu


Παρατηρήσεις:

Η σύμβαση δεν ανατέθηκε.

Η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε να:

— να κηρύξει την ανοικτή διαδικασία ανάθεσης της προαναφερθείσας σύμβασης άκαρπη,

— να καταφύγει κατόπιν, συμμόρφως προς το άρθρο 134 παράγραφος 1 στοιχείο α) των κανόνων εφαρμογής, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης, υπό τις ίδιες συνθήκες με αυτές που ορίζονται στα έγγραφα της πρόσκλησης σε διαγωνισμό της άκαρπης ανοικτής διαδικασίας.

— να καλέσει, συμμόρφως προς το άρθρο 128 παράγραφος 2 των κανόνων εφαρμογής, 3 υποψήφιους να υποβάλουν προσφορά.