Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (bugs) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Προμήθειες - 390574-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

05/11/2015    S214

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Ανακαίνιση των γραφείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

2015/S 214-390574

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: Plateau de Kirchberg
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης
Υπόψη: Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.cd@ep.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://europarl.europa.eu

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1127

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Ανακαίνιση των γραφείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Συνδυασμός αυτών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Βρυξέλλες.

Κωδικός NUTS BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να συνάψει δημόσια σύμβαση με στόχο την ανακαίνιση των γραφείων των 750 βουλευτών του και των βοηθών τους στις Βρυξέλλες, στην τοποθεσία όπου περνούν τον περισσότερο χρόνο τους κατά την εκτέλεση των τακτικών εργασιακών καθηκόντων τους στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός φιλόξενου και αντιπροσωπευτικού χώρου εργασίας που θα αντιπροσωπεύει την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το γεγονός της σταδιακής εξέλιξης του Κοινοβουλίου κατά τις τελευταίες δεκαετίες από μια συμβουλευτική κοινοβουλευτική συνέλευση μικρού μεγέθους σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο με εκτεταμένη πλήρη νομοθετική αρμοδιότητα και αρμοδιότητα επί του προϋπολογισμού, θα πρέπει να γίνεται ορατό μέσω της εταιρικής οπτικής εικόνας του.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

39100000 Έπιπλα, 39110000 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, 39130000 Έπιπλα γραφείων, 39150000 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός, 50850000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: ναι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Στόχος είναι ο εξοπλισμός περίπου 2 100 γραφείων των βουλευτών και των βοηθών τους. Αυτό θα συμπληρωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο με μικρότερες παρτίδες επίπλων για την ικανοποίηση μεμονωμένων αναγκών.
Η σύμβαση θα περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένες υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης και συντήρησης επίπλων κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Το ακριβές αντικείμενο θα οριστεί στον ανταγωνιστικό διάλογο με τους επιλεγέντες υποψηφίους.
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης, η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τον κύκλο ζωής του συνόλου των επίπλων, που υπόκεινται σε μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική περί επίπλων του Κοινοβουλίου (λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον μέσο όρο ηλικίας του συνόλου των επίπλων το 2024 όσο και την ανάγκη για την ανανέωσή του) και την κατάσταση της αγοράς επίπλων την εν λόγω χρονική περίοδο.
Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης:
σε μήνες: 84 (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 96 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Δεν απαιτείται καμία εγγύηση συμμετοχής.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Οι όροι πληρωμών θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια του διαλόγου.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Η σύμβαση μπορεί να εκτελεστεί από κοινού από πολλούς οικονομικούς φορείς: διαφορετικές εταιρείες μπορούν να διασφαλίσουν π.χ. την υπηρεσία κατασκευής, υλικοτεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και τη χρηματοδότηση. Τα βασικά καθήκοντα της κατασκευής και της υλικοτεχνικής υποστήριξης επίπλων δεν μπορούν να ανατεθούν υπεργολαβικά. Σε περίπτωση διασφάλισης των εν λόγω καθηκόντων από διάφορες εταιρείες, οι εταιρείες θα πρέπει να συστήσουν κοινοπραξία και οι κοινοπραξίες πρέπει να διασφαλίσουν την από κοινού ευθύνη των μελών τους. Μπορεί να είναι οντότητες με ή χωρίς νομική προσωπικότητα: ένας αυθόρμητος συνεταιρισμός, μια συμφωνία στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μορφή συνεργασίας. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να απαιτήσει από την κοινοπραξία, ως προϋπόθεση τελικής ανάθεσης της σύμβασης, να υιοθετήσει συγκεκριμένη νομική μορφή, π.χ. υιοθετώντας νομική προσωπικότητα.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: Βλέπε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, που μπορεί να καταφορτωθεί από τη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.1.
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Η διαδικασία είναι ανοικτή επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τις δημόσιες οντότητες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις δημόσιες οντότητες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δημόσιες συμβάσεις η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή τους στη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων, υπό τους όρους που αναφέρονται στην εν λόγω συμφωνία. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη νομική ικανότητα, το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά, καθώς και να είναι κάτοχος όλων των απαραίτητων διοικητικών αδειών για την εκτέλεση της προβλεπόμενης δραστηριότητας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Για λεπτομερείς απαιτήσεις και αποδεικτικά στοιχεία, βλέπε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, που μπορεί να καταφορτωθεί από τη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.1.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: — Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 20 000 000 EUR κατά τα τελευταία 2 οικονομικά έτη, για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί, όσον αφορά τον κατασκευαστή.
— Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 5 000 000 EUR όσον αφορά τον εταίρο υλικοτεχνικής υποστήριξης.
— Λογιστικοί δείκτες που δείχνουν χρηματοοικονομική ευρωστία.
(Βλέπε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, που μπορεί να καταφορτωθεί από τη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.1.)
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν την ικανότητά τους μέσω αναφορών σε 5 (για τον κατασκευαστή) και 3 (για τον εταίρο υλικοτεχνικής υποστήριξης) σχετικά πρόσφατα σχέδια.
Για λεπτομερείς απαιτήσεις και αποδεικτικά στοιχεία, βλέπε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, που μπορεί να καταφορτωθεί από τη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.1.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
— Κατασκευαστής πλήρους σειράς επίπλων γραφείου με συμβουλευτικό τμήμα/τμήμα παροχής συμβουλών στον πελάτη.
— Εταιρεία υλικοτεχνικής υποστήριξης που εξυπηρετεί την περιοχή των Βρυξελλών, με επαρκείς εγκαταστάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης στις Βρυξέλλες ή τις γύρω περιοχές.
— Τουλάχιστον 1 σχέδιο προμήθειας και διαχείρισης συνόλου επίπλων παρόμοιου όγκου και αντικειμένου.
— Σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας (ISO 9001 ή ισοδύναμο).
— Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS, ISO 14001 ή ισοδύναμο).
(Βλέπε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, που μπορεί να καταφορτωθεί από τη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.1.)
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
ανταγωνιστικός διάλογος
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
Προβλεπόμενος αριθμός φορέων: 5
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών ναι
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

1. Κόστος του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης. Στάθμιση 50

2. Προστιθέμενη αξία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης, την εμπειρία του χρήστη και την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση. Στάθμιση 50

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
06B/2015/M028.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
4.12.2015
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Κάθε προσφυγή κατά αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής πρέπει να υποβληθεί εντός 2 μηνών, με παράταση λόγω αποστάσεως διάρκειας 10 ημερών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
26.10.2015