Υπηρεσίες - 391685-2018

08/09/2018    S173

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής ΑΠΕ: «Δυνατότητα εναρμόνισης και ευθυγράμμισης των προτύπων υγείας και ασφάλειας για τους αιολικούς σταθμούς σε χερσαίες και υπεράκτιες περιοχές»

2018/S 173-391685

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 153-350138)

Νομική βάση:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Energy
Ταχ. διεύθυνση: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ENER-TENDER-2018-499@EC.EUROPA.EU
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/energy/en/home

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής ΑΠΕ: «Δυνατότητα εναρμόνισης και ευθυγράμμισης των προτύπων υγείας και ασφάλειας για τους αιολικούς σταθμούς σε χερσαίες και υπεράκτιες περιοχές»

Αριθμός αναφοράς: ENER/C1/2018-499
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73210000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι να αναλύσει τις δυνατότητες εναρμόνισης και ευθυγράμμισης των προτύπων υγείας και ασφάλειας κατά τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον παροπλισμό των αιολικών σταθμών και την κατασκευή τους τόσο σε παράκτιες όσο και σε υπεράκτιες περιοχές.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/09/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 153-350138

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 14/09/2018
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 28/09/2018
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 18/09/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 01/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: