Προμήθειες - 397493-2019

23/08/2019    S162    Oργανισμοί - Προμήθειες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Πολωνία-Βαρσοβία: Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια ανιχνευτών καρδιακού παλμού (HBD) για συνοριακούς ελέγχους

2019/S 162-397493

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 137-336353)

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Frontex
Ταχ. διεύθυνση: Plac Europejski 6
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL911
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu
Τηλέφωνο: +48 222059500
Φαξ: +48 222059501

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.frontex.europa.eu

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια ανιχνευτών καρδιακού παλμού (HBD) για συνοριακούς ελέγχους

Αριθμός αναφοράς: Frontex/OP/221/2019/RS
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
35120000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια ανιχνευτών καρδιακού παλμού (HBD) για συνοριακούς ελέγχους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/08/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 137-336353

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 20/08/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 27/08/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 22/08/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 29/08/2019
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: