Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 403967-2019

28/08/2019    S165

Βέλγιο-Βρυξέλλες: GRO/SME/19/C/006 Στρατηγική Έξυπνων Πόλεων

2019/S 165-403967

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 124-301854)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, EASME.A.1.2 — Competitiveness and Internationalisation
Ταχ. διεύθυνση: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: easme-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/easme/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

GRO/SME/19/C/006 Στρατηγική Έξυπνων Πόλεων

Αριθμός αναφοράς: EASME/2019/OP/0016
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79411000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη ισχυρών οικοσυστημάτων καινοτομίας υψηλής τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές πόλεις / περιφέρειες, ώστε να προωθηθεί ο βιομηχανικός μετασχηματισμός και η έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος είναι να προωθηθεί η ηγεσία και η συνεργασία σε πόλεις και περιφέρειες σε όλους τους παράγοντες της οικονομίας, να μετασχηματιστούν τα εδάφη τους και να διευκολυνθεί κυρίως η πρόσβαση των ΜΜΕ σε ταλέντα, σε προηγμένες τεχνολογίες και ογκώδη δεδομένα, σε καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και υποδομή αιχμής που θα τις βοηθούσε να δημιουργήσουν τα έξυπνα προϊόντα και τις υπηρεσίες του μέλλοντος.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/08/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 124-301854

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 02/09/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 02/10/2019
Τοπική ώρα: 12:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 03/09/2019
Τοπική ώρα: 10:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 02/10/2019
Τοπική ώρα: 15:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Αλλαγές στη συγγραφή υποχρεώσεων, βάσει του Τμήματος 1.6 Γενικές Οδηγίες για τη Μεθοδολογία, στο πλαίσιο της δέσμης εργασίας 1 (σελ.10), πακέτο εργασίας 3 (σελ.13). στην Ενότητα 1.10 Σχεδιασμός, αποτελέσματα και παραδοτέα (σελ. 22). σύμφωνα με την ενότητα 4.3.4 Κριτήρια και αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (σελ. 34-35)