Προμήθειες - 404074-2017

13/10/2017    S197

Ιταλία-Ίσπρα: Προμήθεια φίλτρων αντικατάστασης HEPA («φίλτρα αέρα σωματιδίων υψηλής απόδοσης») και των εξαρτημάτων τους για τα συστήματα πυρηνικού εξαερισμού

2017/S 197-404074

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Joint Research Centre (JRC)
Ταχ. διεύθυνση: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Πόλη: Ispra VA
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Nina Faggion Robertsson
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2917
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Έρευνα.

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια φίλτρων αντικατάστασης HEPA («φίλτρα αέρα σωματιδίων υψηλής απόδοσης») και των εξαρτημάτων τους για τα συστήματα πυρηνικού εξαερισμού.

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2017/G.III.9/0107/OC.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42520000 Εξοπλισμός αερισμού
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Μονάδα Παροπλισμού Πυρηνικών Σταθμών (NDU) είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των αντίστοιχων συστημάτων πυρηνικού εξαερισμού και συστημάτων φίλτρων HEPA (φίλτρα αέρα σωματιδίων υψηλής απόδοσης) τα οποία βρίσκονται στις πυρηνικές ζώνες («διαβαθμισμένες ζώνες» σύμφωνα με το D.Lgs. 230/95) των εγκαταστάσεων του JRC στην Ίσπρα. Τα συστήματα φίλτρων HEPA είναι σημαντικά για τη διασφάλιση των ασφαλών συνθηκών λειτουργίας στις εν λόγω εγκαταστάσεις. Η εν λόγω σύμβαση αναμένεται να καλύψει την προμήθεια φίλτρων αντικατάστασης HEPA και των εξαρτημάτων τους για τα συστήματα πυρηνικού εξαερισμού.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 350 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42520000 Εξοπλισμός αερισμού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ΙΤΑΛΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια φίλτρων αντικατάστασης HEPA («φίλτρα αέρα σωματιδίων υψηλής απόδοσης») και των εξαρτημάτων τους για τα συστήματα πυρηνικού εξαερισμού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 350 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση θα ανανεωθεί αυτόματα 3 φορές για 12 μήνες.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/11/2017
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/11/2017
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Αίθουσα 7, στην είσοδο των εγκαταστάσεων του JRC στην Ίσπρα (δεύτερος όροφος πάνω από την είσοδο της υποδοχής του JRC). Διεύθυνση: via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ΙΤΑΛΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Πρόσωπα δικαιούμενα να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: ναι.

2 κατ' ανώτατο όριο άτομα ανά υποψήφιο. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να αποσταλεί στο σημείο επικοινωνίας το αργότερο μέχρι τις 16.11.2017 μαζί με αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες σχετικά με την παρούσα διαδικασία διατίθενται δωρεάν στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2917

Συμπληρωματικές πληροφορίες και απαντήσεις σε αιτήματα για διευκρινίσεις θα δημοσιευθούν στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο. Συνεπώς, αποτελεί ευθύνη των οικονομικών φορέων να ελέγχουν τακτικά τον δικτυακό τόπο.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/10/2017