Υπηρεσίες - 417772-2018

26/09/2018    S185    Oργανισμοί - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Chafea/2018/Health/10 σχετικά με τη διάσταση της ΕΕ όσον αφορά τις βλάβες που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ - διενεργώντας πιλοτικές συνοπτικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου FAS/FASD (Εμβρυικός αλκοολισμός/Φάσμα Διαταραχών που Συνδέονται με τον Εμβρυϊκό Αλκοολισμό)

2018/S 185-417772

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 154-352306)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea), Health and Food Safety Unit
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2920
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Georgios Margetidis
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chafea-hp-tender@ec.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/chafea/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Chafea/2018/Health/10 σχετικά με τη διάσταση της ΕΕ όσον αφορά τις βλάβες που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ - διενεργώντας πιλοτικές συνοπτικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου FAS/FASD (Εμβρυικός αλκοολισμός/Φάσμα Διαταραχών που Συνδέονται με τον Εμβρυϊκό Αλκοολισμό)

Αριθμός αναφοράς: Chafea/2018/Health/10
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15910000 Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σχέδιο για την απόκτηση τακτικών υπηρεσιών για τη στήριξη δράσεων των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της διάστασης της ΕΕ όσον αφορά τις βλάβες που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι η δεύτερη από μια σειρά τεσσάρων, όπου η πρώτη υπηρεσία έχει δημοσιευθεί το 2017 και οι επόμενες υπηρεσίες μπορούν να δημοσιευθούν κατά τα έτη 2019, 2020.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/09/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 154-352306

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 01/10/2018
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 07/11/2018
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 10/10/2018
Τοπική ώρα: 09:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 15/11/2018
Τοπική ώρα: 09:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: