Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Έργα - 418957-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

28/11/2015    S231

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Εργασίες προετοιμασίας, εκσκαφής και προπαρασκευαστικές εργασίες πριν από την κατασκευή ενός νέου κτιρίου γραφείων για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο

2015/S 231-418957

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. Διεύθυνση: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Υπόψη: Lionel Zenner
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.eib.org

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1093

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Εργασίες προετοιμασίας, εκσκαφής και προπαρασκευαστικές εργασίες πριν από την κατασκευή ενός νέου κτιρίου γραφείων για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα

Κωδικός NUTS LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Οι εργασίες προετοιμασίας θα συμπεριλάβουν όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που θα εκτελεστούν στη θέση εγκατάστασης πριν από την έναρξη της κατασκευής του νέου κτιρίου της ΕΤΕπ στο Kirchberg (εκσκαφή, προετοιμασία εργοταξίου, απαραίτητες εγκαταστάσεις για την πρόσβαση στον χώρο της ΕΤΕπ, τοίχοι αντιστήριξης, στοιχεία μείωσης θορύβου, οριοθέτηση των περιοχών, προσαρμογή για την προσωρινή προσβασιμότητα της κυκλοφορίας, προστατευτικός τοίχος για το ανατολικό κτίριο στο Kirchberg, προσαρμογές στις παροχές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κ.λπ.).
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45112400 Εργασίες εκσκαφών

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Κατά προσέγγιση επιφάνειες κτιρίου όπως ορίζονται στο πρότυπο DIN 277:

— επιφάνεια κάλυψης: 13 500 m2,

— μεικτή επιφάνεια δαπέδων: 58 400 m2,

— καθαρή επιφάνεια δαπέδων: 53 300 m2,

— ωφέλιμη επιφάνεια: 35 200 m2.

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις παρέχονται στους όρους καταλληλότητας που μπορούν να καταφορτωθούν μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. Ο αντίστοιχος σύνδεσμος αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, τμήμα I, «Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες».
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Πληροφορίες σχετικά με τη νομική μορφή παρέχονται στους όρους καταλληλότητας που μπορούν να καταφορτωθούν μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. Ο αντίστοιχος σύνδεσμος αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, τμήμα I, «Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες».
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι υποψήφιοι θα αποκλειστούν από την παρούσα διαδικασία εφόσον ισχύει στην περίπτωσή τους κάποιο από τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31.3.2004 περί συντονισμού των διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
Μέσω της υπογραφής της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι και, κατά περίπτωση, κάθε μέλος κοινοπραξίας, δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε 1 ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31.3.2004.
Μέσω της υπογραφής της επιστολής δέσμευσης, οι οντότητες που δεσμεύονται έναντι του υποψήφιου δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε 1 ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31.3.2004.
Ο επιλεγείς υποψήφιος (κατά περίπτωση, κάθε μέλος κοινοπραξίας) θα πρέπει να παράσχει τα ακόλουθα έγγραφα, 30 ημέρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης:
— απόσπασμα(άσματα) σχετικού(ών) ποινικού(ών) μητρώου(ων) ή, ελλείψει αυτών, ισοδύναμο(α) έγγραφο(α) εκδοθέν(τα) από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας σύστασης των υποψηφίων και των υπεργολάβων,
— πιστοποιητικά εκδοθέντα από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την πληρωμή των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα σύστασης των υποψηφίων και των υπεργολάβων. Εάν στην εν λόγω χώρα δεν εκδίδονται τέτοια πιστοποιητικά, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή άλλου αρμόδιου επαγγελματικού φορέα στην εν λόγω χώρα.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να καταφορτώσουν τα έγγραφα της αίτησης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. Ο αντίστοιχος σύνδεσμος αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, τμήμα I, «Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες».
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταφορτώσουν τα έγγραφα της αίτησης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. Ο αντίστοιχος σύνδεσμος αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, τμήμα I, «Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες».
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
Προβλεπόμενος αριθμός φορέων: 5
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων: Εάν οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής είναι περισσότεροι από τον μέγιστο αριθμό επιλέξιμων υποψηφίων, θα επανεξεταστούν τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αιτήσεων των εν λόγω υποψηφίων για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης για την επιλογή τους. Όλες οι λεπτομέρειες περιγράφονται στα έγγραφα που διατίθενται προς καταφόρτωση και πιο συγκεκριμένα στο παράρτημα 1 «Όροι καταλληλότητας», κεφάλαιο 4.
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
LZ-1277.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
19.1.2016 - 23:59
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
24.3.2016
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
αγγλικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
18.11.2015