Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 421648-2020

09/09/2020    S175

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες εξωτερικής συνδεσιμότητας και σύνδεσης με το διαδίκτυο

2020/S 175-421648

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 114-275562)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DIGIT — Informatics, DIGIT.A.3 — ICT Procurement and Contracts
Ταχ. διεύθυνση: 15 07/P001, Rue Montoyer 15
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-informatics_en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Βλέπε κατάλογο συμμετεχόντων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών (βλέπε σημείο VI.3))
Ταχ. διεύθυνση: 15 07/P001, Rue Montoyer 15
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες εξωτερικής συνδεσιμότητας και σύνδεσης με το διαδίκτυο

Αριθμός αναφοράς: DIGIT/2020/OP/0004
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72400000 Υπηρεσίες Διαδικτύου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού δικτύου και σύνδεσης με το διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/09/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 114-275562

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 01/09/2020
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 22/09/2020
Τοπική ώρα: 15:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 04/09/2020
Τοπική ώρα: 10:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 24/09/2020
Τοπική ώρα: 10:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: