Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 424144-2020

11/09/2020    S177

Φινλανδία-Ελσίνκι: Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για το Γραφείο Πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)

2020/S 177-424144

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Ταχ. διεύθυνση: Telakkakatu 6
Πόλη: Helsinki
Κωδικός NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Ταχ. κωδικός: 00150
Χώρα: ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Finance Unit
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@echa.europa.eu
Τηλέφωνο: +358 9686180
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.echa.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για το Γραφείο Πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Αριθμός αναφοράς: ECHA/2020/704
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79620000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο σκοπός της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η στελέχωση του Γραφείου Πληροφόρησης του ECHA με μια ομάδα υποστήριξης πελατών και η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: εγγραφή, «κωδικοποίηση» και διανομή ερωτημάτων που φτάνουν στον Οργανισμό, στελέχωση του κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου, εγγραφή και αποστολή του ταχυδρομείου και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 600 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση που προκύπτει από την ανάθεση αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα συναφθεί για 48 μήνες κατ΄ ανώτατο όριο (2 + 1 + 1 έτη).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/10/2020
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/10/2020
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από απόσταση.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στη συνεδρίαση αποσφράγισης επιτρέπεται να παραστούν έως 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο. Οι λεπτομέρειες σύνδεσης για την τηλεδιάσκεψη θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βάσει του σημείου 11.1) στοιχείο ε) και του σημείου 11.4) του Παραρτήματος Ι του Δημοσιονομικού Κανονισμού, ο ECHA επιφυλάσσεται της δυνατότητας να κινήσει διαδικασία με διαπραγμάτευση με τον επιλεγέντα υποψήφιο ως αποτέλεσμα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών, εντός των τριών ετών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Οι υποψήφιοι και οι συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία διαγωνισμού πρέπει να γνωρίζουν ότι για τους σκοπούς της προστασίας των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους ενδέχεται να προωθηθούν στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην επιτροπή δημοσιονομικών παρατυπιών ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και μεταξύ των διατακτών των οργάνων της Ένωσης, της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών. Η αναθέτουσα αρχή και η OLAF μπορούν επίσης να ελέγξουν ή να ζητήσουν τη διεξαγωγή ελέγχου σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία διαγωνισμού.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L -2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +358 4303-1
Φαξ: +358 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1). Εάν θεωρείται ότι υπήρξε ζήτημα κακοδιοίκησης, μπορεί να υποβληθεί καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έγιναν γνωστά τα γεγονότα στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών. Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορεί να υποβληθεί προσφυγή στον φορέα που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Ταχ. διεύθυνση: Telakkakatu 6
Πόλη: Helsinki
Ταχ. κωδικός: 00150
Χώρα: ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@echa.europa.eu
Τηλέφωνο: +358 9686180
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/09/2020