Προμήθειες - 428063-2022

05/08/2022    S150

Ελλάδα-Πάτμος: Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

2022/S 150-428063

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022/S 126-357765)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΧΩΡΑ
Πόλη: ΠΑΤΜΟΣ
Κωδικός NUTS: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος / Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kos, Rodos
Ταχ. κωδικός: 85500
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: marg.asoniti@yahoo.gr
Τηλέφωνο: +30 2247360303
Φαξ: +30 2247360319
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.patmos.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ”

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441200 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της μελέτης

Ο αντικειμενικός σκοπός της μελέτης αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Πάτμου.

Στο Δήμο της Πάτμου παρατηρείται αυξημένη τουριστική ανάπτυξη τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τα τελευταία έτη, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μεγάλη ζήτηση νερού. Θα πρέπει να εξετασθεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μέτρων της Οδηγία - Πλαίσιο για τα Ύδατα (Water Framework Directive 2000/60/EK), ένας συνδυασμός μέτρων προσανατολισμένος στην μείωση της ζήτησης (πρωτίστως με την μείωση των απωλειών) και στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/08/2022
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 126-357765

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Αντί:
Ημερομηνία: 05/08/2022
Τοπική ώρα: 22:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 26/08/2022
Τοπική ώρα: 22:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7
Αντί:
Ημερομηνία: 10/08/2022
Τοπική ώρα: 09:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 01/09/2022
Τοπική ώρα: 09:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: