Υπηρεσίες - 428742-2018

03/10/2018    S190    Oργανισμοί - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Chafea/2018/Health/10 σχετικά με τη διάσταση της ΕΕ όσον αφορά τις βλάβες που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ - διενέργεια πιλοτικών συνοπτικών παρεμβάσεων για τη μείωση του κινδύνου FAS/FASD (Εμβρυικός αλκοολισμός/Φάσμα Διαταραχών που Συνδέονται με τον Εμβρυϊκό Αλκοολισμό)

2018/S 190-428742

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 154-352306)

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea), Health and Food Safety Unit
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU
Ταχ. κωδικός: L-2920
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Georgios Margetidis
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chafea-hp-tender@ec.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/chafea/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Chafea/2018/Health/10 σχετικά με τη διάσταση της ΕΕ όσον αφορά τις βλάβες που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ - διενέργεια πιλοτικών συνοπτικών παρεμβάσεων για τη μείωση του κινδύνου FAS/FASD (Εμβρυικός αλκοολισμός/Φάσμα Διαταραχών που Συνδέονται με τον Εμβρυϊκό Αλκοολισμό)

Αριθμός αναφοράς: Chafea/2018/Health/10
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15910000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σχέδιο για την απόκτηση τακτικών υπηρεσιών για τη στήριξη δράσεων των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της διάστασης της ΕΕ όσον αφορά τις βλάβες που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι η δεύτερη κατά σειρά από τέσσερις υπηρεσίες, όπου η πρώτη υπηρεσία δημοσιεύθηκε το 2017 και οι επόμενες υπηρεσίες μπορούν να δημοσιευθούν κατά τα έτη 2019, 2020.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/09/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 154-352306

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.2.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Τόπος παροχής των υπηρεσιών
Αντί:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων

Διάβαζε:

Βλέπε αναθεωρημένη συγγραφή υποχρεώσεων

Αριθμός τμήματος: II.2.4)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Περιγραφή της σύμβασης
Αντί:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων

Διάβαζε:

Βλέπε αναθεωρημένη συγγραφή υποχρεώσεων

Αριθμός τμήματος: III.1.1)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Αντί:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων

Διάβαζε:

Βλέπε αναθεωρημένη συγγραφή υποχρεώσεων

VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ένα διορθωτικό για την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών - από 1.10.2018 σε 7.11.2018 - δημοσιεύθηκε στις 26.9.2018, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσαρμόσουν την προσφορά τους στις αναθεωρημένες προδιαγραφές.