Προμήθειες - 431588-2020

15/09/2020    S179

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Αμόλυβδη βενζίνη

2020/S 179-431588

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας - Διεύθυνση Οικονομικού Π.Κ.Μ. - Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ.
Ταχ. διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 546 27
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χριστίνα Κοτσαπουίκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2313319142
Φαξ: +30 2313319135
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gov.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προκήρυξη σύμβασης για ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων, για Υπηρεσίες Μ.Ε.Θ. της Π.Κ.Μ., για τα έτη 2021 - 2023.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προκήρυξη σύμβασης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη των αναγκών των κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., της Μ.Ε.Θ. και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης, για τα έτη 2021, 2022 και 2023· με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 740 000,00 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 596 774,19 EUR και δικαίωμα προαίρεσης 65 000,00 EUR), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 596 774.19 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 3
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα 1: Αμόλυβδη βενζίνη 2021 - 2022 - 2023.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Θεσσαλονίκη.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

181.034,48 λίτρα, προϋπολογισμού 252 000,00 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 203 225.81 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Το συνολικό ποσό για τα έτη 2021, 2022 και 2023 ανέρχεται σε 675 000,00 EUR με Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 65 000,00 EUR, το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση προμήθειας επιπλέον ποσοτήτων ή χρονικής παράτασης της σύμβασης, και επιμερίζεται ως ακολούθως:

α) 25 000,00 EUR για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης·

β) 10 000,00 EUR για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης·

γ) 30 000,00 EUR για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προσφορές υποβάλλονται είτε και για τα 3 ανωτέρω τμήματα είτε για ένα ή περισσότερα από αυτά της παρούσας διακήρυξης, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης του τμήματος / των τμημάτων του έργου, για το οποίο / τα οποία θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης).

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα 2: Πετρέλαιο κίνησης 2021 - 2022 - 2023.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Θεσσαλονίκη.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

99.381,63 λίτρα, προϋπολογισμού 112 500,00 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 90 725.81 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Το συνολικό ποσό για τα έτη 2021, 2022 και 2023 ανέρχεται σε 675 000,00 EUR με Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 65 000,00 EUR, το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση προμήθειας επιπλέον ποσοτήτων ή χρονικής παράτασης της σύμβασης, και επιμερίζεται ως ακολούθως:

α) 25 000,00 EUR για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης·

β) 10 000,00 EUR για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης·

γ) 30 000,00 EUR για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προσφορές υποβάλλονται είτε και για τα 3 ανωτέρω τμήματα είτε για ένα ή περισσότερα από αυτά της παρούσας διακήρυξης, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης του τμήματος / των τμημάτων του έργου, για το οποίο / τα οποία θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης).

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα 3: Πετρέλαιο θέρμανσης 2021 - 2022 - 2023.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Θεσσαλονίκη.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

415.106,95 λίτρα, προϋπολογισμού 310 500,00 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 250 403.23 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Το συνολικό ποσό για τα έτη 2021, 2022 και 2023 ανέρχεται σε 675 000,00 EUR με Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 65 000,00 EUR, το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση προμήθειας επιπλέον ποσοτήτων ή χρονικής παράτασης της σύμβασης, και επιμερίζεται ως ακολούθως:

α) 25 000,00 EUR για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης·

β) 10 000,00 EUR για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης·

γ) 30 000,00 EUR για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προσφορές υποβάλλονται είτε και για τα 3 ανωτέρω τμήματα είτε για ένα ή περισσότερα από αυτά της παρούσας διακήρυξης, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης του τμήματος / των τμημάτων του έργου, για το οποίο / τα οποία θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί στο 5 % του καθαρού συμβατικού τιμήματος άνευ Φ.Π.Α..

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/10/2020
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 22/10/2021
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/10/2020
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ.

26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, γραφείο 80

Θεσσαλονίκη

Τ.Κ. 546 27

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Μειοδότης του εκάστοτε τμήματος αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό θετικής έκπτωσης ή το μικρότερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό αρνητικής έκπτωσης, δίχως αυτό να υπερβαίνει το 5 % (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ταχ. διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 546 27
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2313319142
Φαξ: +30 2313319135
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.pkm.gov.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ.

Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα έγγραφα της σύμβασης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/09/2020