Έργα - 434813-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

11/12/2015    S240    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Έργα - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Γαλλία-Στρασβούργο: Σύμβαση-πλαίσιο εργασιών για νέες κατασκευές με ειδικές τεχνικές

2015/S 240-434813

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Στρασβούργο
Ταχ. κωδικός: 67070
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Υπόψη: Μονάδας Δημοσίων Συμβάσεων και Αγορών
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://europarl.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1132

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Στρασβούργο
Ταχ. κωδικός: 67070
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: υπηρεσία επίσημου ταχυδρομείου, κτίριο Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Στρασβούργο
Ταχ. κωδικός: 67070
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Υπόψη: μονάδας δημοσίων και λοιπών συμβάσεων — SDM G03033

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Σύμβαση-πλαίσιο εργασιών για νέες κατασκευές με ειδικές τεχνικές.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα
Εκτέλεση
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Στρασβούργο, Γαλλία.

Κωδικός NUTS FR421

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε μήνες: 48
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Σύμβαση-πλαίσιο εργασιών για νέες κατασκευές με ειδικές τεχνικές:
παρτίδα 1: κλιματισμός — εξαερισμός — θέρμανση,
παρτίδα 2: υδραυλικά — χώροι υγιεινής,
παρτίδα 3: ηλεκτρισμός.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45000000, 45310000, 45330000, 45331000, 45332400

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Κλιματισμός — εξαερισμός — θέρμανση
1)Σύντομη περιγραφή
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45331000

3)Ποσότητα ή έκταση
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Αναφορικά με τις παρτίδες 1 και 2, οι προσφέροντες θα μπορούν να καταθέσουν 1 προσφορά για τις 2 παρτίδες ή για τη μία ή την άλλη από τις παρτίδες αυτές.
Ο προσφέρων που θα υποβάλει προσφορά για την παρτίδα 3 δεν θα μπορέσει να καταθέσει προσφορά για τις παρτίδες 1 και 2.
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Υδραυλικά — χώροι υγιεινής
1)Σύντομη περιγραφή
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45330000, 45332400

3)Ποσότητα ή έκταση
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Αναφορικά με τις παρτίδες 1 και 2, οι προσφέροντες θα μπορούν να καταθέσουν 1 προσφορά για τις 2 παρτίδες ή για τη μία ή την άλλη από τις παρτίδες αυτές.
Ο προσφέρων που θα υποβάλει προσφορά για την παρτίδα 3 δεν θα μπορέσει να καταθέσει προσφορά για τις παρτίδες 1 και 2.
Τμήμα αριθ: 3 Ονομασία: Ηλεκτρισμός
1)Σύντομη περιγραφή
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45310000

3)Ποσότητα ή έκταση
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Αναφορικά με τις παρτίδες 1 και 2, οι προσφέροντες θα μπορούν να καταθέσουν 1 προσφορά για τις 2 παρτίδες ή για τη μία ή την άλλη από τις παρτίδες αυτές.
Ο προσφέρων που θα υποβάλει προσφορά για την παρτίδα 3 δεν θα μπορέσει να καταθέσει προσφορά για τις παρτίδες 1 και 2.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Βλέπε σχέδιο σύμβασης.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για την άσκηση της δραστηριότητας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: — αντίγραφο των ολοκληρωμένων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματος, πίνακας ταμειακών ροών και παραρτήματα) που έχουν δημοσιευθεί στην ετήσια έκθεση και έχουν ελεγχθεί ή, εάν δεν προβλέπεται αυτή η υποχρέωση, τα οποία έχουν επικυρωθεί ως ειλικρινή και γνήσια από έναν εκπρόσωπο του υποψηφίου, τουλάχιστον των 3 τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί.
— απόδειξη έγκυρης ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: — ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 2 000 000 EUR, ο οποίος έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα που σχετίζεται με την οικεία παρτίδα, κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί,
— ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
— παρουσίαση καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 3 έτη, με αναφορά στην αξία, την ημερομηνία και την τοποθεσία εκτέλεσής τους. Ο κατάλογος των σημαντικότερων εργασιών πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης τα οποία διευκρινίζουν ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες και έχουν εκτελεστεί σωστά,
— δήλωση που να αναφέρει το μέσο ετήσιο προσωπικό του προσφέροντα ή του εργολήπτη και το μέγεθος του στελεχικού προσωπικού κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών,
— πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας της επιχείρησης σε σχέση με το αντικείμενο των εργασιών της οικείας παρτίδας. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
παρτίδα 1: πιστοποιητικό Qualibat 5313, 5413, 5433 (ή ισοδύναμο),
παρτίδα 2: πιστοποιητικό Qualibat 5113 (ή ισοδύναμο),
παρτίδα 3: πιστοποιητικό Qualibat – μεσαία/μεγάλα κτίρια τριτογενούς τομέα – κατηγορία 5 AUT ή/και EC (ή ισοδύναμο).
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
— πείρα τουλάχιστον 3 ετών σε υπηρεσίες με παρόμοιες με αυτές της σχετικής παρτίδας,
— μέσο ετήσιο προσωπικό τουλάχιστον 50 ατόμων,
— επαγγελματική ικανότητα της επιχείρησης σε σχέση με το αντικείμενο των εργασιών της οικείας παρτίδας (Qualibat κ.λπ.).
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

1. Τιμή. Στάθμιση 70

2. Ποιότητα — Υπολογισμός των λειτουργικών και τεχνικών περιορισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στάθμιση 25

3. Ποιότητα — Οργάνωση των ανθρωπίνων πόρων. Στάθμιση 5

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
06A70/2015/M060.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
22.2.2016
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
Άλλη: η γλώσσα εργασίας είναι τα γαλλικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 29.2.2016 - 10:00

Τόπος:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κτίριο Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Στρασβούργο, ΓΑΛΛΙΑ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Έχετε το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αποσφράγιση στις 10 η ώρα. δύναται να συμμετάσχει 1 εκπρόσωπος κατ' ανώτατο όριο ανά υποψήφιο. Προκειμένου να ετοιμαστεί η άδεια εισόδου, οφείλετε να γνωστοποιήσετε, 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την αποσφράγιση, την επωνυμία της εταιρείας σας και το ονοματεπώνυμο, τη θέση, τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης του εκπροσώπου σας. Ο εκπρόσωπός σας πρέπει να διαθέτει ισχύον έγγραφο ταυτότητας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώσει υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14.1.2016 (10:00) στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μπορούν να παραστούν 2 κατ' ανώτατο όριο εκπρόσωποι ανά εταιρεία.
Η συμμετοχή στην επιτόπια επίσκεψη είναι υποχρεωτική: μόνον οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στην επιτόπια επίσκεψη, επιτρέπεται να υποβάλουν προσφορά. Η συμμετοχή σας στην επιτόπια επίσκεψη θα επιβεβαιώνεται μέσω της υπογραφής σας στον κατάλογο παρουσιών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση κατ' εφαρμογή του άρθρου 134 παράγραφος 1 στοιχείο στ) των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, για να αναθέσει στον ανάδοχο της σύμβασης την εκτέλεση νέων εργασιών που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών ή εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εργασίες συνάδουν με το βασικό σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
1.12.2015