Υπηρεσίες - 44370-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

07/02/2015    S27    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου στον τομέα της ηλεκτρονικής

2015/S 027-044370

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Υπόψη: μονάδας «Οργάνωση και πόροι πληροφορικής»
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dti-ao-2014-04@curia.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.curia.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση
Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου στον τομέα της ηλεκτρονικής.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 6: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες a) Υπηρεσίες ασφαλίσεων b) Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες

Κωδικός NUTS LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

66510000 Υπηρεσίες ασφάλισης

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
Αξία: 45 584 EUR

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
CJ 04/2014.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη σύμβασης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2014/S 115-201816 της 18.6.2014

Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2014/S 122-216306 της 28.6.2014

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ: CJ 04/2014 Ονομασία: Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου στον τομέα της ηλεκτρονικής
V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 3
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Επίσημη επωνυμία: AIG Europe Ltd, Belgium Branch
Ταχ. Διεύθυνση: boulevard de la Plaine 11
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία: 45 584 EUR
Χωρίς ΦΠΑ
V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Δυνάμει του άρθρου 134 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 29.10.2012, το Δικαστήριο διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση νέων υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που έχει αναλάβει ο ανάδοχος της αρχικής σύμβασης.
VI.3)Διαδικασίες προσφυγής
VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών που ακολουθούν από τη γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα, ή ελλείψει αυτής, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.
Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
28.1.2015