Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 450614-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

23/12/2015    S248

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Άσκηση λογιστικού ελέγχου MHA-1292 GEMS

2015/S 248-450614

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. Διεύθυνση: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Marie Hélene Armand
Υπόψη: MHA-1292
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org
Τηλέφωνο: +352 4379-1

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.bei.org

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/calls/mha-1292.htm

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1211

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Άσκηση λογιστικού ελέγχου MHA-1292 GEMS.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 9: Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων

Κωδικός NUTS LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Η κοινοπραξία βάσης δεδομένων κινδύνου για τις παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές (GEM), η οποία δημιουργήθηκε αρχικά ως κοινή προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης («IFC»), είναι μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων πληροφοριών πιστωτικού κινδύνου σχετικά με λειτουργίες αναδυόμενων αγορών που επί του παρόντος περιλαμβάνει 11 συμμετέχοντα θεσμικά όργανα. Άλλα μέλη της κοινοπραξίας GEMs είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB), η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IADB), η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), η ολλανδική τράπεζα ανάπτυξης (FMO), η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (BSTDB), η Εταιρεία Ιδιωτικών Επενδύσεων Εξωτερικού (OPIC), η Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης (IsDB), και η Agence Française de Développement (AFD). Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της βάσης δεδομένων είναι η παροχή συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με τα ποσοστά κινδύνου αθέτησης από τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τα ποσοστά ανάκτησης από αθετημένα σχέδια. Επί του παρόντος η βάση δεδομένων κινδύνου GEM διαθέτει περισσότερα από 7 000 περιπτώσεος αντισυμβαλλόμενων, περίπου 1 500 γεγονότα αθέτησης και σχεδόν 1 500 συμβάσεις που ρυθμίστηκαν.
Τα μέλη των συμμετεχόντωνοργανισμών της κοινοπραξίας GEMs συνεδριάζουν δύο φορές τον χρόνο προκειμένου να συζητήσουν πιθανές βελτιώσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.
Η κοινοπραξία πιστωτικών δεδομένων των παγκόσμιων αναδυόμενων αγορών (GEMs) είχε επιβεβαιωθεί για την ποιότητα της μεθοδολογίας και των δεδομένων της στις αρχές του 2009, όταν τα θεσμικά όργανα που παρείχαν δεδομένα ήταν μόνο η ΕΤΕπ και ο IFC.
Μια δεύτερη ανεξάρτητη επιβεβαίωση των επιχειρήσεων της κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε στο 2013, με έμφαση σε υποδείξεις, αλλαγές και στις συμβουλές σχετικά με ορισμούς και την εφαρμογή τους.
Σήμερα, η κοινοπραξία Gems αναζητεί εξωτερική επιβεβαίωση τόσο στην ποιότητα των δεδομένων και της μεθοδολογίας, όσο και την άσκηση βαθμονόμησης.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

79212000 Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 350 000 και 400 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι όμιλοι οικονομικών φορέων (ή οι κοινοπραξίες) μπορούν να υποβάλουν κοινή προσφορά ή να παρουσιαστούν ως υποψήφιοι. Για την υποβολή κοινής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, η Τράπεζα δεν απαιτεί από τον όμιλο οικονομικών φορέων (ή την κοινοπραξία) να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, ωστόσο, η επιλεγμένη ομάδα οικονομικών φορέων (ή η κοινοπραξία) ενδέχεται να κληθεί να το πράξει κατά την ανάθεση της σύμβασης, στον βαθμό που η εν λόγω μεταβολή είναι απαραίτητη για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Τα μέλη του ομίλου (ή της κοινοπραξίας) θα πρέπει να ορίσουν ένα πρόσωπο το οποίο θα ενεργεί ως επικεφαλής (ο «επικεφαλής») με πλήρη εξουσία να δεσμεύει τον όμιλο (ή την κοινοπραξία) και καθένα από τα μέλη του. Ο επικεφαλής θα είναι υπεύθυνος για την παραλαβή και τη διεκπεραίωση των πληρωμών για τα μέλη του ομίλου (ή της κοινοπραξίας), για τη διαχείριση της παροχής των υπηρεσιών και τον συντονισμό.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από όμιλο οικονομικών φορέων (ή κοινοπραξία), η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:
α) τη σύνθεση του ομίλου (ή της κοινοπραξίας),
β) την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των μελών, και
γ) το πληρεξούσιο έγγραφο υπογεγραμμένο από τα μέλη του ομίλου (ή της κοινοπραξίας) για τον διορισμό του επικεφαλής.
Η σύνθεση του ομίλου οικονομικών φορέων (ή της κοινοπραξίας) δεν πρέπει να μεταβληθεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Τράπεζας.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, η Τράπεζα θα υπογράψει σύμβαση με τον επικεφαλής, ο οποίος είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τα μέλη του ομίλου (ή της κοινοπραξίας). Όλα τα μέλη του ομίλου (ή της κοινοπραξίας) θα ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον έναντι της Τράπεζας για την εκτέλεση της σύμβασης στο σύνολό της.
Όσον αφορά την αξιολόγηση των προσφορών που υποβάλλονται από κοινοπραξία, τα κριτήρια αποκλεισμού θα αξιολογηθούν σε σχέση με κάθε μέλος της κοινοπραξίας, τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης θα αξιολογηθούν σε σχέση με την κοινοπραξία ως σύνολο.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι υποψήφιοι θα αποκλειστούν από τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, εάν εμπίπτουν σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια αποκλεισμού δυνάμει του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 31.3.2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (βλέπε έντυπο σχετικά με κριτήρια αποκλεισμού).
Έγγραφα που πρέπει να παρασχεθούν από τον υποψήφιο και σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού:
Ο υποψήφιος (μεμονωμένος υποψήφιος ή ο επικεφαλής ανάδοχος) και οι υπεργολάβοι των οποίων το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής στη σύμβαση είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20 % πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση στο παράρτημα 1 των «Γενικών διοικητικών διατάξεων και διατάξεων υποβολής» (δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων).
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να παράσχουν τη δήλωση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 5α των «Γενικών διοικητικών διατάξεων και των διατάξεων υποβολής» (δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων), δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (μεμονωμένο υποψήφιο ή επικεφαλής ανάδοχο), με την οποία να δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα 5α των «Γενικών διοικητικών διατάξεων και των διατάξεων υποβολής».
Η δήλωση θα παρασχεθεί επίσης από υπεργολάβους των οποίων το προβλεπόμενο μερίδιο της σύμβασης-πλαισίου ισούται με ή υπερβαίνει το 20 %.
Ο επιλεγείς υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει τα έγγραφα που αναφέρονται ως αποδεικτικά στοιχεία στο παράρτημα 5α των «Γενικών διοικητικών διατάξεων και των διατάξεων υποβολής» πριν από την υπογραφή της σύμβασης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Τράπεζα.
Η εν λόγω απαίτηση ισχύει για όλα τα μέλη ομίλου οικονομικών φορέων (ή κοινοπραξίας) καθώς και για υπεργολάβους, των οποίων το προβλεπόμενο ποσοστό της σύμβασης ισούται με ή υπερβαίνει το 20 %.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Για να επιλεγούν για το στάδιο της ανάθεσης, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα κριτήρια και πρέπει να διαθέτουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, που να αποδεικνύεται από το εταιρικό και συμβουλευτικό προφίλ, καθώς και περιγραφές των ολοκληρωμένων σχεδίων:
i. τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας σε κοινοπραξίες δεδομένων εργασίας, στον λογιστικό έλεγχο δεδομένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε βάσεις δεδομένων διαχείρισης κινδύνων και σε διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων [η αξιολόγηση θα βασιστεί σε έγγραφα που θα παράσχει ο υποψήφιος σύμφωνα με τα τμήματα 7.5.1) και 7.5.2)],
ii. τουλάχιστον 2 σχέδια συγκρίσιμα ή ανάλογα με εκείνο που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού [η αξιολόγηση θα βασιστεί στην περιγραφή που θα παράσχει ο υποψήφιος σύμφωνα με το τμήμα 7.5.3)].
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
MHA-1292.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
22.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
αγγλικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eucfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
11.12.2015