Προμήθειες - 452739-2021

08/09/2021    S174

Ιταλία-Ίσπρα: Αγορά νέου πυροσβεστικού οχήματος APS (Advanced Protection System - Εξελιγμένο σύστημα προστασίας) για την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του JRC

2021/S 174-452739

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 162-425807)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.J - Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 - Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ispra-dir-j-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αγορά νέου πυροσβεστικού οχήματος APS (Advanced Protection System - Εξελιγμένο σύστημα προστασίας) για την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του JRC

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2021/OP/1764
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144210 Πυροσβεστικά οχήματα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αγορά νέου πυροσβεστικού οχήματος για συμβατικές και μη συμβατικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/09/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 162-425807

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Αντί:
Ημερομηνία: 24/09/2021
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 01/10/2021
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αντί:
Ημερομηνία: 27/09/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 04/10/2021
Τοπική ώρα: 14:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: