Έργα - 456725-2016

24/12/2016    S249

Ισπανία-Αλικάντε: Μετατροπή των αποθηκών σε χώρο εργασίας στο υπόγειο -2 του κτιρίου AA1 του EUIPO

2016/S 249-456725

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθμός ταυτοποίησης: V-03965324
Ταχ. διεύθυνση: Avenida de Europa, 4
Πόλη: Alicante (Alicante)
Κωδικός NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Ταχ. κωδικός: 03008
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@euipo.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2087
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μετατροπή των αποθηκών σε χώρο εργασίας στο υπόγειο -2 του κτιρίου AA1 του EUIPO.

Αριθμός αναφοράς: AO/019/16.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45213150 Κατασκευαστικές εργασίες για συγκροτήματα γραφείων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο στόχος της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών για τη μετατροπή των αποθηκών σε χώρο εργασίας στο υπόγειο -2 του κτιρίου AA1 (1 από τα κτίρια των κεντρικών γραφείων του EUIPO που βρίσκεται στο πολεοδομικό σχέδιο της Agua Amarga στη διεύθυνση: Avenida de Europa, 4, Alicante), συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών, της εργασίας και του εξοπλισμού κατασκευών, παράλληλα με την τήρηση των προτύπων επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και διαχείρισης αποβλήτων.

Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες επιθεώρησης που απαιτούνται για τη διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των εργασιών στο πλαίσιο του σχεδίου.

Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν περιλαμβάνονται η διαχείριση σχεδίου και ο συντονισμός υγείας και ασφάλειας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 640 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ΙΣΠΑΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το σχέδιο, όπως συνοψίζεται κατωτέρω, περιλαμβάνει τη μετατροπή χώρων και αιθουσών συνολικής επιφάνειας περίπου 900 m2 (υπόγειο 2 του κτιρίου AA1):

— μετατροπή χώρων σε περιοχές με σταθμούς εργασίας,

— διαμόρφωση νέων αιθουσών αλληλεπίδρασης σε 3 υφιστάμενους χώρους,

— εγκατάσταση νέων χώρων υγιεινής και αιθουσών τεχνικής υποστήριξης,

— παροχή των χώρων κυκλοφορίας που απαιτούνται για την πρόσβαση σε κάθε νέα περιοχή,

— εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 640 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 28
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Έχει προγραμματιστεί επιτόπια επίσκεψη για τις 16.1.2017 (11:00), στη διεύθυνση του EUIPO.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπηθεί από 2 άτομα κατ' ανώτατο όριο. Τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων και οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων τους πρέπει να αποσταλούν στο EUIPO μέσω φαξ (+34 965 13 8500) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurement@euipo.europa.eu) έως τις 12.1.2017.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

— Πρόσφατο αποδεικτικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

— Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, απαιτείται γραπτή δέσμευση των εν λόγω οντοτήτων που να βεβαιώνει ότι θα παράσχουν στον υποψήφιο τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 01/02/2017
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/02/2017
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ΙΣΠΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπηθεί από 2 άτομα κατ' ανώτατο όριο. Τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων και οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων τους πρέπει να αποσταλούν στο EUIPO μέσω φαξ (+34 965 13 8500) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurement@euipo.europa.eu) έως τις 6.2.2017.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3. Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται κατά περιόδους και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή απαντήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxemburgo
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο διάδικο ή ελλείψει τέτοιας, από την ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/12/2016