Υπηρεσίες - 458553-2019

01/10/2019    S189

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Φόρουμ Ενδιαφερομένων για τη Διεθνή Διακυβέρνηση των Ωκεανών

2019/S 189-458553

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και, και ιδίως, την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του προγράμματος εργασίας για το 2018 και την απόφαση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (δράση 1.3.1.4).

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)
Ταχ. διεύθυνση: Avenue du Bourget 1
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1140
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: easme-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/EASME
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/easme/en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Φόρουμ Ενδιαφερομένων για τη Διεθνή Διακυβέρνηση των Ωκεανών

Αριθμός αναφοράς: EASME/EMFF/2018/026
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79421000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών, υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας, η οποία δρομολογείται με σκοπό τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών προκειμένου να επιλεγεί ένας πάροχος υπηρεσιών για τη σύσταση και τη λειτουργία μιας "γραμματείας" που θα καθιερώσει τακτικό διάλογο μεταξύ των ομάδων ενδιαφερόμενων στον τομέα αυτό της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών. Στόχος αυτών των υπηρεσιών είναι η συγκέντρωση αντιπροσώπων, επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων από συναφείς ομάδες φορέων και ενδιαφερομένων. Επιπλέον, θα υποστηρίξει την παρακολούθηση της ατζέντας της Διεθνούς Διακυβέρνησης των Ωκεανών (IOG) και θα καθιερώσει τακτικό διάλογο σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για τη βελτίωση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 408 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
79421100 Υπηρεσίες επίβλεψης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
71248000 Επίβλεψη έργων και τεκμηρίωση
71242000 Προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση δαπανών
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
55520000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας
79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Η εκτέλεση των καθηκόντων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις που θα ορίσει ο ανάδοχος, εκτός από τις συναντήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του EASME ή στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών, υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας, η οποία δρομολογείται με σκοπό τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών προκειμένου να επιλεγεί ένας πάροχος υπηρεσιών για τη σύσταση και τη λειτουργία μιας "γραμματείας" που θα καθιερώσει τακτικό διάλογο μεταξύ των ομάδων ενδιαφερόμενων στον τομέα αυτό της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών. Στόχος αυτών των υπηρεσιών είναι η συγκέντρωση αντιπροσώπων, επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων από συναφείς ομάδες φορέων και ενδιαφερομένων. Επιπλέον, θα υποστηρίξει την παρακολούθηση της ατζέντας της Διεθνούς Διακυβέρνησης των Ωκεανών (IOG) και θα καθιερώσει τακτικό διάλογο σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για τη βελτίωση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Διαχείριση σχεδίου / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Προσδιορισμός, σύσταση και διαχείριση της συμβουλευτικής επιτροπής των ενδιαφερόμενων μερών και ομάδων εμπειρογνωμόνων / Στάθμιση: 25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ανάλυση και συστάσεις για το μέλλον της Διεθνούς Διακυβέρνησης των Ωκεανών (IOG) / Στάθμιση: 35
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Προβολή και επικοινωνία ενδιαφερομένων φορέων / Στάθμιση: 25
Τιμή - Στάθμιση: 70/30
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα εργασίας ΕΤΘΑ για το 2018. Αντικείμενο 1.3.1.4. Φόρουμ Ενδιαφερομένων – Διεθνής Διακυβέρνηση των Ωκεανών.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 166-377790
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: EASME/EMFF/2018/1.3.1.4/SI2.807571
Τίτλος:

Φόρουμ Ενδιαφερομένων για τη Διεθνή Διακυβέρνηση των Ωκεανών

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
14/08/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 9
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 8
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 9
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 9
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Fresh Thoughts
Αριθμός ταυτοποίησης: FN344228V
Πόλη: Vienna
Κωδικός NUTS: AT13 Wien
Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 500 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 408 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 45 %

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GC.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +35 243031
Φαξ: +35 243032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/09/2019