Προμήθειες - 463852-2018

23/10/2018    S204

Πορτογαλία-Λισσαβόνα: Προμήθεια επίπλων

2018/S 204-463852

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 187-421524)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Ταχ. διεύθυνση: Praça Europa 4
Πόλη: Lisbon
Κωδικός NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Ταχ. κωδικός: 1249-206
Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: open202018@emsa.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://emsa.europa.eu/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια επίπλων

Αριθμός αναφοράς: EMSA/OP/20/2018
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39130000 Έπιπλα γραφείων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου με έναν ανάδοχο για την προμήθεια επίπλων (τυπικά και εργονομικά μοντέλα) καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών, δηλ.:

— συντήρηση των υπαρχόντων επίπλων,

— παράδοση,

— έξοδα μεταφοράς και εφαρμοστέες ασφαλίσεις,

— υπηρεσίες εγκατάστασης,

— εκκένωση των συσκευασιών,

— επίδειξη της σωστής χρήσης,

— εργονομική αξιολόγηση, εάν απαιτείται, και εγγύηση, για τις εγκαταστάσεις της EMSA.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/10/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 187-421524

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 28/10/2018
Τοπική ώρα: 23:59
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 02/11/2018
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 30/10/2018
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 05/11/2018
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα τυπογραφικά λάθη στο Παράρτημα Ι της Συγγραφή υποχρεώσεων διορθώθηκαν. Νέα προθεσμία υποβολής: 2.11.2018, στις 16.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης και νέα συνεδρίαση αποσφράγισης στις 5.11.2018, στις 11:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης / 10: 00 ώρα Λισσαβόνας. Νέες εκδόσεις της συγγραφής υποχρεώσεων, της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της λίστας ελέγχου των υποψήφιων, έχουν μεταφορτωθεί στη βιβλιοθήκη εγγράφων στο eTendering.