Υπηρεσίες - 465366-2019

04/10/2019    S192

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Μ1, στο Μαλάουι

2019/S 192-465366

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 164-401675)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU00 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eib-cpcm-procurement@eib.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org/en/about/procurement/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Μ1, στο Μαλάουι

Αριθμός αναφοράς: AA-001065-001
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79400000 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της τεχνικής βοήθειας είναι να υποστηρίξει την αρχή οδοποιίας του Μαλάουι στην αποδοτική και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Μ1 και να ενισχύσει τη δυνατότητα διαχείρισης και υλοποίησης έργων της αρχής οδοποιίας. Η τεχνική βοήθεια θα καλύψει τους ακόλουθους τομείς: δημόσιες συμβάσεις, διαχείριση συμβάσεων / απαιτήσεων, σχεδιασμός, περιβαλλοντική και κοινωνική διαχείριση, μηχανισμό για την υλοποίηση καταγγελιών και παραπόνων, οδική ασφάλεια, επικοινωνία και υποβολή εκθέσεων, καθώς και βοήθεια για τον καθορισμό των πτυχών σχετικά με την ισότητα των φύλων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/10/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 164-401675

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 07/10/2019
Τοπική ώρα: 23:59
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 21/10/2019
Τοπική ώρα: 23:59
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 09/10/2019
Τοπική ώρα: 14:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 23/10/2019
Τοπική ώρα: 14:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: