Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Έργα - 470418-2019

08/10/2019    S194

Ιταλία-Ίσπρα: Κατασκευή νέου κτιρίου 75f-INS3L

2019/S 194-470418

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 177-429668)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, JRC — Joint Research Centre, JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.III.9 — JRC Nuclear Decommissioning
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Κατασκευή νέου κτιρίου 75f-INS3L

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2019/OP/1956
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά την κατασκευή ενός ολοκαίνουργιου κτιρίου το οποίο θα φιλοξενεί δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας και της τυποποίησης της έρευνας και των δραστηριοτήτων κατάρτισης. Περιλαμβάνει έργα πολιτικού μηχανικού (προκατασκευασμένα και επιτόπια έργα) καθώς και συναφή μηχανικά και ηλεκτρικά συστήματα (συμπεριλαμβάνονται οι ηλιακοί συλλέκτες). Ο εγκεκριμένος εκτελεστικός σχεδιασμός λαμβάνει ήδη υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές που σχετίζονται με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και τις αντίστοιχες συναφείς πτυχές, όπως η επιλογή των δομικών υλικών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/10/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 177-429668

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Αντί:
Ημερομηνία: 11/10/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 23/10/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αντί:
Ημερομηνία: 14/10/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 24/10/2019
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: