Υπηρεσίες - 479164-2018

31/10/2018    S210

Σουηδία-Solna: Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων επιτήρησης, ανάλυσης δεδομένων GIS, βιοστατιστικής, βιοπληροφορικής και υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων

2018/S 210-479164

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 187-421526)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Ταχ. διεύθυνση: Gustav III:s Boulevard 40
Πόλη: Solna
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
Ταχ. κωδικός: 16973
Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement Back Office
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ecdc.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων επιτήρησης, ανάλυσης δεδομένων GIS, βιοστατιστικής, βιοπληροφορικής και υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων

Αριθμός αναφοράς: OJ/2018/SRS/8990
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72322000 Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το ECDC αναζητά υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων και εγγράφων δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των γεωκωδικοποιημένων δεδομένων και των αντίστοιχων συστημάτων, καθώς και μαζικών δεδομένων από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, το ECDC απαιτεί υπηρεσίες όσον αφορά την επιδημιολογική στατιστική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού της μελέτης, των στατιστικών συμβουλών και της ανάπτυξης των εφαρμογών στην R.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/10/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 187-421526

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Αντί:
Ημερομηνία: 07/11/2018
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 14/11/2018
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αντί:
Ημερομηνία: 09/11/2018
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 16/11/2018
Τοπική ώρα: 16:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: