Υπηρεσίες - 481397-2018

02/11/2018    S211

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - PO/2018-03/A3

2018/S 211-481397

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, Unit A3 — Media Monitoring, Media Analysis and Eurobarometer
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 200 — BERL 4/377
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Oana Hriscu
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-MEDIA-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - PO/2018-03/A3

Αριθμός αναφοράς: PO/2018-03/A3
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79400000 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της σύμβασης πλαισίου είναι η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 000 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι υπηρεσίες παρακολούθησης θα παρέχουν στην Επιτροπή μια εικόνα της κάλυψης των μέσων ενημέρωσης σχετικά με θέματα της ΕΕ και διαρκή ανατροφοδότηση σχετικά με τις πολιτικές, τις πρωτοβουλίες ή τις αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών — βλέπε λεπτομέρειες στη συγγραφή υποχρεώσεων / Στάθμιση: 34
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της περιπτωσιολογικής μελέτης — βλέπε λεπτομέρειες στη συγγραφή υποχρεώσεων / Στάθμιση: 27
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εργασιακής διαδικασίας — βλέπε λεπτομέρειες στη συγγραφή υποχρεώσεων / Στάθμιση: 14
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οι προσφερόμενες σχετικές πηγές εκτός αυτών που περιέχονται στον κατάλογο μέσων ενημέρωσης — βλέπε λεπτομέρειες στη συγγραφή υποχρεώσεων / Στάθμιση: 9
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Επιπλέον προϊόντα που παραδίδονται ανά ημέρα — βλέπε λεπτομέρειες στη συγγραφή υποχρεώσεων / Στάθμιση: 6
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οπτικοακουστικά κλιπ — βλέπε λεπτομέρειες στη συγγραφή υποχρεώσεων / Στάθμιση: 6
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της βοήθειας για την προστασία των διανοητικών δικαιωμάτων — βλέπε λεπτομέρειες στη συγγραφή υποχρεώσεων / Στάθμιση: 4
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 072-158630
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-03/A3
Τίτλος:

Υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
24/10/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Kantar SAS
Αριθμός ταυτοποίησης: 612 034 496
Ταχ. διεύθυνση: 2 rue Francis Pedron
Πόλη: Chambourcy
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 78240
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 21 000 000.00 EUR
Χαμηλότερη προσφορά: 575 479.36 EUR / Η υψηλότερη προσφορά: 611 648.60 EUR που συνεκτιμήθηκε
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 67 %

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-03/A3
Τίτλος:

Υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
24/10/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Prime Research international GmbH& Co. KG
Αριθμός ταυτοποίησης: HRA3901
Ταχ. διεύθυνση: Kaiserstrasse 22
Πόλη: Mainz
Κωδικός NUTS: DE DEUTSCHLAND
Ταχ. κωδικός: 55116
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Χαμηλότερη προσφορά: 575 479.36 EUR / Η υψηλότερη προσφορά: 611 648.60 EUR που συνεκτιμήθηκε
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Μπορείτε να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία διαγωνισμού στην αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τμήμα I. Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu).

Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή για ακύρωση της απόφασης ανάθεσης εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η υποβολή αιτημάτων και οι απαντήσεις εκ μέρους μας ή τυχόν καταγγελίες για κακή διοίκηση, δεν θα έχουν ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών για ακύρωση ή για έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών για ακύρωση. Ο αρμόδιος φορέας για την εκδίκαση διαδικασιών ακύρωσης ορίζεται στο τμήμα VI.4.1).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Brussels
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/10/2018