Υπηρεσίες - 483710-2018

03/11/2018    S212    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο

2018/S 212-483710

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Service du courrier officiel
Luxembourg
L-2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mme Birgitte Jansson
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: AO_chauffeurs@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4159
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο

Αριθμός αναφοράς: COJ-PROC-17/024
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80511000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συνίστανται στην παροχή κατάρτισης στους οδηγούς ευρωπαϊκών θεσμικών ιδρυμάτων που διαθέτουν άδεια Β. Εξαιρείται η εκπαίδευση σχετικά με την οδήγηση βαρέων φορτηγών οχημάτων (άδεια Γ) και/ή άδεια λεωφορείου (Δ).

Η σύμβαση διαιρείται σε 2 ξεχωριστά τμήματα:

— παρτίδα A: υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς που είναι τοποθετημένοι στις Βρυξέλλες,

— παρτίδα B: υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς που είναι τοποθετημένοι στο Λουξεμβούργο.

Επιτρέπεται στους υποψήφιους να υποβάλουν προσφορά για μία ή για 2 παρτίδες. Οι παρτίδες είναι ανεξάρτητες και θα μπορούσαν να ανατεθούν σε διαφορετικούς υποψηφίους.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 2
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς που είναι τοποθετημένοι στις Βρυξέλλες

Αριθμός τμήματος: A
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
80511000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE1
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς που είναι τοποθετημένοι στις Βρυξέλλες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς που είναι τοποθετημένοι στο Λουξεμβούργο

Αριθμός τμήματος: B
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
80511000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λουξεμβούργο

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς που είναι τοποθετημένοι στο Λουξεμβούργο.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε σημείο 5.4.1) της συγγραφής υποχρεώσεων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους και οικονομικά μέσα για να εξασφαλίζει συνεχείς και ικανοποιητικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, ετήσιοι λογαριασμοί, λογαριασμοί κερδών και ζημιών) του υποψηφίου των 3 τελευταίων οικονομικών ετών, ότι τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα δεδομένα ή δείκτες είναι υγιή:

- Ίδια κεφάλαια (θεωρούνται μη υγιή εάν είναι αρνητικά κατά τη διάρκεια των 3 οικονομικών ετών),

- καθαρό αποτέλεσμα (θεωρείται μη υγιές εάν είναι αρνητικό κατά τη διάρκεια των 3 οικονομικών ετών),

- δείκτης ρευστότητας (=τρέχον ενεργητικό/βραχυπρόθεσμα χρέη, που θεωρούνται μη υγιή εάν ≤ 1 κατά τη διάρκεια 3 οικονομικών ετών),

− ROE (= καθαρό κέρδος/ίδια κεφάλαια (θεωρούνται μη υγιή εάν είναι αρνητικά κατά τη διάρκεια των 3 οικονομικών ετών).

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία θα του επιτρέψει να εκτελέσει τη σύμβαση τηρώντας τις συμβατικές διατάξεις, λαμβανομένης υπόψη της αξίας και του εύρους αυτής.

Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες:

α) θα πρέπει να έχει παράσχει, για τα τελευταία 3 έτη, υπηρεσίες κατάρτισης παρόμοιες με εκείνες που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση για συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 100 000 EUR κατά τη συγκεκριμένη περίοδο,

β) θα πρέπει να διαθέτει μια ομάδα τουλάχιστον 4 εκπαιδευτών εξουσιοδοτημένων από τον υποψήφιο, καθώς και διοικητικό υπεύθυνο, με τα ακόλουθα προφίλ:

— προφίλ υπευθύνων κατάρτισης:

—— τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως εκπαιδευτή στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση,

—— γλωσσικές γνώσεις γαλλικών και/ή αγγλικών [βλέπε λεπτομέρειες στο σημείο 1.5.5) των τεχνικών προδιαγραφών (παράρτημα 1 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων)].

— προφίλ διοικητικού υπευθύνου:

—— ανατρέξτε στις λεπτομέρειες στο σημείο 1.7.10) των τεχνικών προδιαγραφών (παράρτημα 1 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων),

γ) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 οχήματα παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως από τα θεσμικά όργανα [ανατρέξτε στον τύπο αυτοκινήτου στο σημείο 1.5.4) των τεχνικών προδιαγραφών (παράρτημα 1 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων)],

δ) θα πρέπει να διαθέτει έναν χώρο για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (θεωρητικά και πρακτικά μέρη), συμπεριλαμβανομένου του επαγγελματικού κυκλώματος, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο σημείο 1.6) των τεχνικών προδιαγραφών (παράρτημα 1 της συγγραφής υποχρεώσεων).

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/12/2018
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/01/2019
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, plateau du Kirchberg, Λουξεμβούργο.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών θα πρέπει να επικοινωνήσουν εγγράφως στη διεύθυνση AO_chauffeurs@curia.europa.eu το αργότερο έως τις 21.12.2018. Θα γίνει δεκτός ένας μόνον εκπρόσωπος ανά υποψήφιο. Θα πρέπει να έχει το δελτίο ταυτότητάς του και ένα έγγραφο που να τον εξουσιοδοτεί να εκπροσωπεί την προσφέρουσα εταιρεία κατά τη συνεδρίαση αποσφράγισης προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο
Rue Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 43031
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Greffe du tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 43031
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/10/2018