Προμήθειες - 489243-2020

16/10/2020    S202

Ελλάδα-Αθήνα: Σταθμοί ενίσχυσης ραδιοσυχνοτήτων

2020/S 202-489243

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 179-431522)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Α.Σ.Δ.Υ.Σ. - Δ.Π.Μ.
Ταχ. διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 177 78
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ταγματάρχης (ΔΒ) Παναγιώτης Τζανετάκος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2103483015
Φαξ: +30 2103454603
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.army.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια δύο (2) συστημάτων ραδιογωνιομέτρησης (Ρ/Γ) V/UHF.

Αριθμός αναφοράς: Α.Δ. 99-20
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32233000 Σταθμοί ενίσχυσης ραδιοσυχνοτήτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια δύο (2) συστημάτων ραδιογωνιομέτρησης (Ρ/Γ) V/UHF και η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασής τους εντός υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών κλωβών τύπου S-280 της Σ.Υ., επί οχήματος, για την εκτέλεση τής ειδικής αποστολής των Μονάδων Σ.Ξ., στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση τής προσφυγικής κρίσης, προς κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων μεταναστευτικών - προσφυγικών ροών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/10/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 179-431522

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 21/10/2020
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 20/11/2020
Τοπική ώρα: 15:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 27/10/2020
Τοπική ώρα: 08:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 26/11/2020
Τοπική ώρα: 08:15
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Φ.600.163/32/419855/Σ.2991/7.10.2020/Α.Σ.Δ.Υ.Σ. - Δ.Π.Μ./4ε