Προμήθειες - 495736-2021

01/10/2021    S191

Ελλάδα-Παπάγος: Έντυπο υλικό ασφαλείας

2021/S 191-495736

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 184-478260)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΝΤΕ
Πόλη: ΠΑΠΑΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 101 91
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αν. Μπαμπασίδη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dplm@yme.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2131308540
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.yme.gov.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια εντύπων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων

Αριθμός αναφοράς: 04/2021
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
22450000 Έντυπο υλικό ασφαλείας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια εντύπων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/09/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 184-478260

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.1.2
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προμήθεια εντύπων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων
Αντί:
22450000 Έντυπο υλικό ασφαλείας
Διάβαζε:
22820000 Έντυπα
Αριθμός τμήματος: II.1.2
Αριθμός τμήματος: II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
Αντί:

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

22450000 Έντυπο υλικό ασφαλείας

Διάβαζε:

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

22820000 Έντυπα

VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: