Υπηρεσίες - 504097-2021

06/10/2021    S194

Γαλλία-Στρασβούργο: Παροχή υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς, ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων στα κτίρια όπου στεγάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

2021/S 194-504097

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Κωδικός NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Ταχ. κωδικός: 67070
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Direction de la gestion intégrée des infrastructures – contrats et marchés
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://europarl.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9320
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς, ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων στα κτίρια όπου στεγάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

Αριθμός αναφοράς: 06A80/2021/M030
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90510000 Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προκειμένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς, ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων στα κτίρια όπου στεγάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 520 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
90511100 Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων
90511400 Υπηρεσίες αποκομιδής χάρτου
90512000 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων
90513500 Επεξεργασία και διάθεση ακάθαρτων υγρών
90514000 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων
90520000 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στρασβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προκειμένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς, ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων στα κτίρια όπου στεγάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 520 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 49
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ελεύθερη επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις δημόσιες οντότητες ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις δημόσιες οντότητες τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που τους επιτρέπει την πρόσβαση στη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, και υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 076-146569
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/11/2021
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/11/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Στρασβούργο, Γαλλία.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε ρυθμίσεις εγγραφής μέσα στους όρους υποβολής προσφοράς.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

2025.

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώσει υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η ημερομηνία της επίσκεψης αναφέρεται στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Μπορούν να παραστούν δύο κατ' ανώτατο όριο εκπρόσωποι ανά εταιρεία. Για τους όρους εγγραφής στην επιτόπια επίσκεψη, ανατρέξτε στις προϋποθέσεις υποβολής προσφοράς.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: LU - 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: FR - 67000
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να προσβληθεί δύο μήνες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος της διαδικασίας, είτε από τους αποκλεισθέντες υποψηφίους είτε από τα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα τα οποία, χωρίς να είναι αποδέκτες της απόφασης, θίγονται άμεσα και ατομικά από αυτήν.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/09/2021