Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Προμήθειες - 516960-2017

23/12/2017    S247

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Προμήθεια προϊόντων προς υποστήριξη των υπηρεσιών υποδομής ΤΠ και λειτουργιών στον όμιλο της ΕΤΕπ

2017/S 247-516960

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3153
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια προϊόντων προς υποστήριξη των υπηρεσιών υποδομής ΤΠ και λειτουργιών στον όμιλο της ΕΤΕπ

Αριθμός αναφοράς: OP-1456
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύσταση ενός δίαυλου αγοράς ειδικών προϊόντων υλισμικού και λογισμικού (και της εγκατάστασής, συντήρησης, ολοκλήρωσής τους και συναφών υπηρεσιών) για την υποστήριξη του τελικού χρήστη ΤΠ, των υπηρεσιών υποδομής, δικτύου και ενοποιημένης επικοινωνίας και των δραστηριοτήτων των αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων του Τμήματος Τεχνολογίας των Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Θα υπογραφούν πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια με έως και 3 παρόχους.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 86 908 050.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
30230000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30210000 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό)
32420000 Εξοπλισμός δικτύου
48000000 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
51610000 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών
72260000 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά
50320000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης προσωπικών Η/Υ
72610000 Υπηρεσίες υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών
72261000 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η ΕΤΕπ προτίθεται να δημιουργήσει και να συντηρήσει έναν δίαυλο προμήθειας για την αγορά και ανανέωση ειδικών προϊόντων υλισμικού και λογισμικού (και την εγκατάσταση, συντήρηση, ολοκλήρωσή τους και συναφείς υπηρεσίες) που χρησιμοποιεί η ΕΤΕπ (και παρέχονται από διάφορους τρίτους προμηθευτές) με έως 3 παρόχους μέσω πολλαπλής σύμβασης-πλαισίου με επαναδιεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ο δίαυλος προμηθειών θα παρασχεθεί με τη μορφή καταλόγου προϊόντων που αφορά στα παρακάτω:

- Υλισμικό ΤΠ,

- Λογισμικό,

- Σχετικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στα έγγραφα του διαγωνισμού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 86 908 050.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 84
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η συμφωνία-πλαίσιο θα υπογραφεί για αρχική περίοδο διάρκειας 4 ετών, με δυνατότητα 3 επεκτάσεων 1 έτους έκαστη (για συνολικό ανώτατο όριο 7 ετών).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 3
Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: Η προμήθεια των εν λόγω προϊόντων είναι καίριας σημασίας για την ΕΤΕπ και μπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα με μια μακροπρόθεσμη σύμπραξη με τους παρόχους, στην οποία η εμπιστοσύνη οικοδομείται και διατηρείται μακροπρόθεσμα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η απόδοσης της επένδυσης για τους παρόχους, λόγω του κόστους που συνδέεται με την δημιουργία και συντήρηση του δίαυλου προμήθειας.
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/03/2018
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/03/2018
Τοπική ώρα: 11:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κατόπιν αιτήματος, το γραπτό αρχείο της αποσφράγισης των προσφορών θα παρασχεθεί στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά:

Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι ανοικτή επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Συνθηκών της ΕΕ (αυτό περιλαμβάνει όλους τους οικονομικούς φορείς που είναι καταχωρισμένοι στην ΕΕ και όλους τους πολίτες της ΕΕ).

Οι διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων της ΕΤΕπ δεν καλύπτονται από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Οι υποψήφιοι που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός ΕΕ) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, εκτός εάν υπάρχουν διμερείς ή ειδικές διεθνείς συμφωνίες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων μεταξύ μιας τρίτης χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία τέτοιου είδους ή η συμφωνία δεν ισχύει για το είδος των συμβάσεων που προκηρύσσονται στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι τρίτων χωρών δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε επίσης στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/.

Οι σχετικές διεθνείς συμφωνίες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων είναι:

— Συμφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης για οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους στην ΠΓΔΜ, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

— Συμφωνία ΕΟΧ για οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν.

Οι ανωτέρω κανόνες πρόσβασης στην αγορά ισχύουν για μεμονωμένους υποψηφίους καθώς και για τους εταίρους σε κοινοπραξίες υποψηφίων. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κανόνες πρόσβασης στην αγορά δεν ισχύουν για υπεργολάβους, δεδομένου ότι μια κοινοπραξία επιλέξιμων υποψηφίων θα μπορούσε να επιλέξει έναν υπεργολάβο από μια μη επιλέξιμη χώρα.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/12/2017