Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Έργα - 517394-2022

23/09/2022    S184

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών

2022/S 184-517394

Ανακοίνωση τροποποίησης

Τροποποίηση σύμβασης/παραχώρησης κατά τη διάρκεια ισχύος της

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Αριθμός ταυτοποίησης: 41913/06/B/98/32
Ταχ. διεύθυνση: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 91
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 54622
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Εμμανουήλ Βοζαλής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@eyath.gr
Τηλέφωνο: +30 2310966938
Φαξ: +30 2310969426
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eyath.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Έργα ολοκλήρωσης τής σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45248000 Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
II.2.4)Περιγραφή της προμήθειας κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης:

Αντικείμενο έργου:

— η αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης, διαμέτρου 900mm, με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό διαμέτρου ελατού χυτοσιδήρου DN900mm, μήκους 1.665,00 μ. περίπου,

— η αντικατάσταση του βαρυτικού αγωγού αποχέτευσης από νέο αγωγό υλικού PVC, διαμέτρου 500mm και μήκους 614,00 μ. περίπου,

— η αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης από νέο αγωγόυλικού HDPE, διαμέτρου 90mm και μήκους 1.165,00 μ. περίπου,

— η βελτίωση - αναβάθμιση του Η/M εξοπλισμού των 2 αντλιοστασίων αποχέτευσης Α3 και Α4, και την κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου Φ800 και μήκους περίπου 92,30 μ. του αντλιοστασίου Α3,

— η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης επί της Αγ. Νεκταρίου και των συλλεκτήριων αγωγών του οικισμού Δενδροποτάμου,

— η σύνδεση των νέων καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης του αντλιοστασίου Α3 με την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος διαμέτρου DN1200mm, μήκους 177,25 μ. περίπου και την κατασκευή

αγωγού υπερχείλισης Φ630.

II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 24
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

ΟΠΣ 5000298

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης σχετικά με την εν λόγω σύμβαση
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 083-197998

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

Σύμβαση αριθ.: 11443
V.2)Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης/απόφασης ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης:
02/09/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Η σύμβαση/παραχώρηση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.»
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης (τη στιγμή σύναψης της σύμβασης;χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία των προμηθειών: 3 720 151.78 EUR

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον αναθέτοντα φορέα, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., Διεύθυνση Στραγητικού Σχεδιασμού, Έργων & Ανάπτυξης
Ταχ. διεύθυνση: Τσιμισκή 98
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 54622
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@eyath.gr
Τηλέφωνο: +30 2310966944
Φαξ: +30 2310969426
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eyath.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/09/2022

Τμήμα VII: Τροποποιήσεις στη σύμβαση/παραχώρηση

VII.1)Περιγραφή της προμήθειας μετά τις τροποποιήσεις
VII.1.1)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45248000 Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών
VII.1.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
VII.1.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
VII.1.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αναπροσαρμογή του τιμήματος της προμήθειας σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο.

VII.1.5)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή παραχώρησης
Έναρξη: 02/09/2022
Λήξη: 18/04/2023
VII.1.6)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης: 4 067 462.16 EUR
VII.1.7)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.»
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ: ναι
VII.2)Πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις
VII.2.1)Περιγραφή των τροποποιήσεων
Φύση και έκταση των τροποποιήσεων (με ένδειξη πιθανών προηγούμενων αλλαγών στη σύμβαση):

Αναπροσαρμογή του τιμήματος της προμήθειας σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο.

VII.2.2)Λόγοι τροποποίησης
Ανάγκη τροποποίησης λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσε να προβλέψει επιμελής αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας (άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Περιγραφή των περιστάσεων οι οποίες κατέστησαν απαραίτητη την τροποποίηση και εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω περιστάσεων:

Κρίθηκε αναγκαία η διορθωτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση μεγάλων αποκλίσεων στις τιμές των υλικών κατασκευής λόγω των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας (covid 19), της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία.

VII.2.3)Αύξηση τιμής
Επικαιροποιημένη συνολική αξία της σύμβασης πριν από τις τροποποιήσεις (λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προηγούμενες τροποποιήσεις της σύμβασης και προσαρμογές τιμών και, στην περίπτωση της οδηγίας 2014/23/EΕ, τον μέσο πληθωρισμό στο οικείο κράτος μέλος)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 720 151.78 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης μετά τις τροποποιήσεις
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 067 462.16 EUR