Υπηρεσίες - 525424-2022

27/09/2022    S186

Ιταλία-Ίσπρα: Παγκόσμιο επίπεδο ανθρωπίνων οικισμών του προγράμματος Copernicus

2022/S 186-525424

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022/S 123-348552)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.E — Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.1 — Disaster Risk Management
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παγκόσμιο επίπεδο ανθρωπίνων οικισμών του προγράμματος Copernicus

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2022/OP/1365
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η νέα συνιστώσα χαρτογράφησης της έκθεσης της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης του Copernicus θα παρέχει κάθε δύο έτη ενημερώσεις της δομημένης περιοχής και της πυκνότητας του πληθυσμού. Ο παρών διαγωνισμός θα επικεντρωθεί στο παγκόσμιο δομημένο προϊόν. Θα παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την παρουσία δομημένων επιφανειών για όλες τις χώρες του κόσμου σε χωρική ανάλυση 10 μέτρα. Τα προϊόντα θα πρέπει να παρέχουν κλασματική κάλυψη δομημένων επιφανειών σε χωρική ανάλυση 10 μέτρων, καθώς και διάκριση μεταξύ κτιρίων κατοικιών και κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοικία.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/09/2022
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 123-348552

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 11/10/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 19/10/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 11/10/2022
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 19/10/2022
Τοπική ώρα: 15:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: