Υπηρεσίες - 536641-2019

13/11/2019    S219

Βέλγιο-Βρυξέλλες: H2020: Υπηρεσίες σιδηροδρομικής ασφάλειας που βασίζονται στο EGNSS

2019/S 219-536641

Προκαταρκτική προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη προορίζεται μόνο για προκαταρκτική ενημέρωση

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Ταχ. διεύθυνση: avenue d'Auderghem 45
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Unit 02: Financial Management of Space Programmes — BREY 08/201
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders
I.3)Επικοινωνία
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

H2020: Υπηρεσίες σιδηροδρομικής ασφάλειας που βασίζονται στο EGNSS

Αριθμός αναφοράς: 762/PP/GRO/RCH/19/11304
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο κύριος στόχος της ανάλυσης είναι να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα μιας υπηρεσίας ασφαλείας που βασίζεται στο EGNSS για τον σιδηροδρομικό τομέα πέραν του 2022, γεγονός που θα επέτρεπε τον εξορθολογισμό της σιδηροδρομικής υποδομής σηματοδότησης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38112100 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα)
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο αναφέρεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο κύριος στόχος της ανάλυσης είναι να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα μιας υπηρεσίας ασφαλείας που βασίζεται στο EGNSS για τον σιδηροδρομικό τομέα πέραν του 2022, γεγονός που θα επέτρεπε τον εξορθολογισμό της σιδηροδρομικής υποδομής σηματοδότησης. Η ανάλυση θα παράξει τον σχεδιασμό της υπηρεσίας και θα την ενοποιήσει μέσω επαναληπτικής διαδικασίας με την ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων. Η ανάλυση θα επιτρέψει στην ΕΚ να καθορίσει εάν πρέπει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία EGNOS ειδικά για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Με την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν όλα τα κατώτατα όρια και εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθέσει σύμβαση στις 2 προσφορές με την υψηλότερη κατάταξη, μετά την εφαρμογή της μεθόδου ανάθεσης. Κάθε μία από τις 2 επιλεγμένες προσφορές θα απονεμηθεί για μέγιστο ποσό 400 000 EUR (τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ) η καθεμιά.

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:
20/12/2019

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η εν λόγω δράση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (H2020).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/11/2019