Προμήθειες - 537046-2019

13/11/2019    S219

Ελλάδα-Ηγουμενίτσα: Πετρέλαιο και αποστάγματα

2019/S 219-537046

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας - Διεύθυνση Διοικητικού / Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 18
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Κωδικός NUTS: EL542 Θεσπρωτία
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ch.sarmpani@php.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2665360111
Φαξ: +30 2665360121
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thesprotia.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ηλεκτρονικός, διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών, τα έτη 2020 και 2021, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της.

Αριθμός αναφοράς: 6/2019
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09130000 Πετρέλαιο και αποστάγματα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών τα έτη 2020 και 2021, για την Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 331 204.40 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάδειξη μειοδότη, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL542 Θεσπρωτία
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και τον Ο.Α.Ε.Δ - Β.Ν.Σ. Ηγουμενίτσας (έτη 2020 και 2021).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 42 300.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί για 2 μήνες, μετά από τη λήξη της.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων κίνησης, για τα υπηρεσιακά οχήματα - μηχανήματα τής Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη
09134100 Πετρέλαιο ντίζελ
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL542 Θεσπρωτία
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης), για τα υπηρεσιακά οχήματα - μηχανήματα τής Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και του Ε.Κ.Α.Β. 7ης Περιφέρειας στην Θεσπρωτία, τα έτη 2020 και 2021.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 272 734.40 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί για 2 μήνες, μετά από τη λήξη της.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάδειξη προμηθευτή λιπαντικών παρασκευασμάτων, για τη συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων - μηχανημάτων τής Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09210000 Λιπαντικά παρασκευάσματα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL542 Θεσπρωτία
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια λιπαντικών παρασκευασμάτων, για τη συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων - μηχανημάτων τής Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, τα έτη 2020 και 2021.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 170.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί για 2 μήνες, μετά τη λήξη της.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα·

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν ηλεκτρονικά κοινή προσφορά·

γ) συνεταιρισμοί·

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών,

Που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου —πλην της ΕΛΛΑΔΑΣ— κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τέλος, έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997.

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή υπογράφεται, υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά, απαραιτήτως, πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής τού κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Κατά τα λοιπά, για την προσφορά ενώσεων προμηθευτών, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).

Στην περίπτωση των ενώσεων, δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένης νομικής μορφής, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση, να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για την εκτέλεση τής προμήθειας.

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται), όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν σε μια από τις καταστάσεις που αναγράφονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/12/2019
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/12/2019
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Πειραιάς
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
Ταχ. διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 18
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2665360111
Φαξ: +30 2665360121
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
Ταχ. διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 18
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2665360111
Φαξ: +30 2665360121
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/11/2019