Υπηρεσίες - 54233-2019

05/02/2019    S25

Γερμανία-Βερολίνο: EU-Nachrichten Ενημερωτικό Δελτίο για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βερολίνο, Γερμανία (2 παρτίδες) PO/2018-19/BER

2019/S 025-054233

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, EC Representation in Berlin, Γερμανία
Ταχ. διεύθυνση: Unter den Linden 78
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: DE3 BERLIN
Ταχ. κωδικός: 10117
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ms Cornelia Kirchner
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-REP-BER-NEWSLETTER-2018@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/germany/eu-funding/tenders_de
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

EU-Nachrichten Ενημερωτικό Δελτίο για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βερολίνο, Γερμανία (2 παρτίδες) PO/2018-19/BER

Αριθμός αναφοράς: PO/2018-19/BER
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
22000000 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η αντιπροσωπεία αναζητεί έναν εξειδικευμένο και με τεκμηριωμένα κίνητρα φορέα για την παροχή υπηρεσιών στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία, για την επεξεργασία, την παραγωγή, την εκτύπωση και τη διανομή του ενημερωτικού δελτίου EU-Nachrichten.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 462 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Επεξεργασία και παραγωγή του ενημερωτικού δελτίου, EU-Nachrichten, για εκτύπωση και διανομή στο διαδίκτυο

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79800000 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE3 BERLIN
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βερολίνο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Υπηρεσίες που απαιτούνται για την επεξεργασία και την παραγωγή του ενημερωτικού δελτίου EU-Nachrichten.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της τεχνικής προσφοράς από άποψη μεθοδολογίας για τη διαχείριση και τον συντονισμό όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών στη συγγραφή υποχρεώσεων (TS) και για τη διασφάλιση της διαρκούς διαχείρισης της διασφάλισης της ποιότητας και των υψηλών επιδόσεων καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης (TS 2.1) / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα του μέρους Α του δείγματος εργασίας (TS 6.A) / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα του μέρους Β του δείγματος εργασίας — (TS 6.Β) / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της νέας πρότασης γραφικού σχεδιασμού για το EU-Nachrichten — Μέρος Γ του δείγματος εργασίας (TS 6.C) / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα του προτεινόμενου περιεχομένου για το EU-Nachrichten (TS 6.D) / Στάθμιση: 20
Τιμή - Στάθμιση: <P/PX*100*40+Q*60
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εκτύπωση και διανομή του ενημερωτικού δελτίου EU-Nachrichten

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79800000 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE3 BERLIN
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βερολίνο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτύπωση και τη διανομή του ενημερωτικού δελτίου EU-Nachrichten.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Η χαμηλότερη τιμή / Στάθμιση: 100
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Έχει χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 153-350139
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-19/BER
Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Επεξεργασία και παραγωγή του ενημερωτικού δελτίου, EU-Nachrichten, για εκτύπωση και διανομή στο διαδίκτυο

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
28/12/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: MBI Martin Brückner Infosource GmbH and Co. KG
Αριθμός ταυτοποίησης: HRA 47673
Ταχ. διεύθυνση: Rudolfstrasse 22-24
Πόλη: Frankfurt
Κωδικός NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Ταχ. κωδικός: 60327
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 80 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 74 700.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 2
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Εκτύπωση και διανομή του ενημερωτικού δελτίου EU-Nachrichten

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
26/12/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: MBI Martin Brückner Infosource GmbH and Co. KG
Αριθμός ταυτοποίησης: HRA 47673
Ταχ. διεύθυνση: Rudolfstrasse 22-24
Πόλη: Frankfurt
Κωδικός NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Ταχ. κωδικός: 60327
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 50 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 40 800.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 80 %
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Εκτύπωση και διανομή του ενημερωτικού δελτίου EU-Nachrichten

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Όλα τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δημοσιεύονται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3957

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται συχνά την εν λόγω ιστοσελίδα, διότι μπορεί να δημοσιευθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, πιθανές ενημερώσεις και ερωτήσεις και απαντήσεις οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/01/2019