Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 542780-2018

11/12/2018    S238

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Αύξηση του ανώτατου ορίου της πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την οργάνωση εκστρατειών πληροφόρησης και επικοινωνίας PO/2016-05/A2

2018/S 238-542780

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 56
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (EU-LISA)
Ταχ. διεύθυνση: Rävala 4
Πόλη: Tallinn
Κωδικός NUTS: EE EESTI
Ταχ. κωδικός: 10143
Χώρα: ΕΣΘΟΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, General Secretariat
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 175
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
Ταχ. διεύθυνση: Rond-point Schuman 9A
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1046
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Ταχ. διεύθυνση: Rue Belliard 99
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)
Ταχ. διεύθυνση: Rue Wiertz 60
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (CEPD)
Ταχ. διεύθυνση: Rue Wiertz 60
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2 (κοινή επιχείρηση ΚΚΥ2)
Ταχ. διεύθυνση: Avenue de la Toison d'Or 56-60
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://fch.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 Avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg Cedex
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: F-67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
Ταχ. διεύθυνση: Covent Garden, Place Charles Rogier 16
Πόλη: Saint-Josse-ten-Noode
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://erc.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Ταχ. διεύθυνση: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Πόλη: London
Κωδικός NUTS: UKI LONDON
Ταχ. κωδικός: E14 5EU
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ema.europa.eu/ema/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
Ταχ. διεύθυνση: 103 rue de la Grenelle
Πόλη: Paris Cedex 07
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: F-75345
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.esma.europa.eu/
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αύξηση του ανώτατου ορίου της πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την οργάνωση εκστρατειών πληροφόρησης και επικοινωνίας PO/2016-05/A2

Αριθμός αναφοράς: PN/2018-17/A2
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79950000 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή ενός συνολικού φάσματος υπηρεσιών και συναφών προϊόντων που σχετίζονται με την οργάνωση εκδηλώσεων για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής. Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: διάλογοι πολιτών, σημαντικές διασκέψεις, συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις, πανηγύρεις και εκθέσεις ή εικονικές εκδηλώσεις.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 000 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79951000 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων
79992000 Υπηρεσίες υποδοχής
79956000 Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ανά τον κόσμο

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το πεδίο εφαρμογής αυτής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση είναι η παροχή νέων υπηρεσιών που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που ανατίθενται στον υποψήφιο στον οποίο η αναθέτουσα αρχή ανέθεσε την αρχική σύμβαση.

Η νομική βάση για την αύξηση του ανωτάτου ορίου είναι το σημείο 11.1 στοιχείο ε) του παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού (κανονισμός 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.7.2018 για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό του Ενωση).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω
  • Νέα έργα/υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη υφιστάμενων έργων/υπηρεσιών και που παραγγέλλονται σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία
Αιτιολόγηση:

Η νομική βάση για την αύξηση του ανωτάτου ορίου είναι το σημείο 11.1 στοιχείο ε) του παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού (κανονισμός 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.7.2018 για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό του Ενωση).

Οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με το βασικό σχέδιο για το οποίο η αρχική σύμβαση ανατέθηκε μετά τη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων της αρχικής σύμβασης ανέφεραν την έκταση των πιθανών νέων υπηρεσιών και τους όρους υπό τους οποίους θα ανατεθούν.

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 241-438689
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PN/2018-17/A2
Τίτλος:

Αύξηση του ανώτατου ορίου της πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την οργάνωση εκστρατειών πληροφόρησης και επικοινωνίας PO/2016-05/A2

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
13/11/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Teamwork
Ταχ. διεύθυνση: 8 rue Dahomey
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 75011
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 15 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 15 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

θα είναι λιγότερη από 20%

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται την αύξηση του ανωτάτου ορίου της αρχικής σύμβασης-πλαίσιο (30 000 000 EUR) κατά 15 000 000 EUR.

Συνεπώς, το συνολικό ύψος του ανώτατου ορίου είναι 45 000 000 EUR.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/11/2018