Υπηρεσίες - 549113-2021

29/10/2021    S211

Ιταλία-Ίσπρα: Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική και τη μηχανική στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, στις εγκαταστάσεις στην Ίσπρα

2021/S 211-549113

Προκαταρκτική προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη προορίζεται μόνο για προκαταρκτική ενημέρωση

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.R — Support services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9538
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική και τη μηχανική στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, στις εγκαταστάσεις στην Ίσπρα

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2021/OP/2774-PIN
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή τεχνικών συμβουλών, υπηρεσιών σχεδιασμού και διεύθυνσης έργων που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, τα έργα πολιτικού μηχανικού, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, το περιβάλλον και τη μηχανική εγκαταστάσεων, ως μέρος των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Κοινό Κέντρο Ερευνών στις εγκαταστάσεις στην Ίσπρα (VA). Σκοπός των δραστηριοτήτων είναι η παροχή συμβουλών στη διαχείριση εγκαταστάσεων για τη λειτουργία υποδομών, τον σχεδιασμό, την επίβλεψη έργων, τις δοκιμές, τις αξιολογήσεις, τις επαληθεύσεις και το συντονισμό ασφάλειας σε εργοτάξια και/ή την ανακαίνιση και τη συντήρηση εργοταξίων, εγκαταστάσεων και υποδομών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ΙΤΑΛΙΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παροχή τεχνικών συμβουλών, υπηρεσιών σχεδιασμού και διεύθυνσης έργων που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, τα έργα πολιτικού μηχανικού, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, το περιβάλλον και τη μηχανική εγκαταστάσεων, ως μέρος των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Κοινό Κέντρο Ερευνών στις εγκαταστάσεις στην Ίσπρα (VA). Σκοπός των δραστηριοτήτων είναι η παροχή συμβουλών στη διαχείριση εγκαταστάσεων για τη λειτουργία υποδομών, τον σχεδιασμό, την επίβλεψη έργων, τις δοκιμές, τις αξιολογήσεις, τις επαληθεύσεις και το συντονισμό ασφάλειας σε εργοτάξια και/ή την ανακαίνιση και τη συντήρηση εργοταξίων, εγκαταστάσεων και υποδομών.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:
15/11/2021

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Με την παρούσα προκαταρκτική ανακοίνωση ανακοινώνεται η πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να δημοσιεύσει μελλοντικό διαγωνισμό. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες ή έγγραφα στη φάση αυτή. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να εγγραφούν στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3) προκειμένου να ενημερωθούν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης και όλων των εγγράφων της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής υποχρεώσεων.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/10/2021