Υπηρεσίες - 552120-2018

15/12/2018    S242

Ιταλία-Ίσπρα: Συντήρηση χώρων πρασίνου και συναφείς δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα

2018/S 242-552120

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 221-504905)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, JRC (Joint Research Centre), JRC.R (Support Services— Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: I-21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Tatjana Tavcar
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: JRC-R4NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Συντήρηση χώρων πρασίνου και συναφείς δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2018/R.I.4/0044/OC
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
77310000 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες συντήρησης που σχετίζονται με χώρους πρασίνου, δέντρα και άλλους χώρους. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα που έχουν επιφάνεια άνω των 100 στρεμμάτων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/12/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 221-504905

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Αντί:
Ημερομηνία: 16/01/2019
Τοπική ώρα: 14:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 21/01/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7
Αντί:
Ημερομηνία: 17/01/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 21/01/2019
Τοπική ώρα: 15:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: