Προμήθειες - 564231-2020

24/11/2020    S229

Ελλάδα-Μεγαλόπολη: Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες

2020/S 229-564231

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 212-515895)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Πόλη: Μεγαλόπολη
Κωδικός NUTS: EL651 Αργολίδα, Αρκαδία
Ταχ. κωδικός: 222 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Τσαμπίκα Λουκαρά
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: t.loukara@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2791025045/33036
Φαξ: +30 2791024028
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.lignitiki-megalopolis.gr/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Λιγ. Μεγ.-1100000514.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
24310000 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια ασβεστόλιθου για το σύστημα αποθείωσης της Μονάδας IV της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/11/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 212-515895

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 30/11/2020
Τοπική ώρα: 14:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 14/12/2020
Τοπική ώρα: 14:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 01/12/2020
Τοπική ώρα: 11:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 15/12/2020
Τοπική ώρα: 11:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: