Υπηρεσίες - 566798-2018

22/12/2018    S247    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Κατάρτιση στη γαλλική γλώσσα περιλήψεων των αποφάσεων και των διατάξεων των δικαιοδοτικών οργάνων Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ενημέρωσης στη συλλογή της νομολογίας του δικαστηρίου

2018/S 247-566798

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Direction de la recherche et documentation
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu/

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Κατάρτιση στη γαλλική γλώσσα περιλήψεων των αποφάσεων και των διατάξεων των δικαιοδοτικών οργάνων Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ενημέρωσης στη συλλογή της νομολογίας του δικαστηρίου

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79100000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Κατάρτιση των περιλήψεων των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε περίληψη αποτελείται από ένα ή περισσότερα σημεία που θα πρέπει απαραιτήτως να συνταχθούν στη γαλλική γλώσσα. Τα σημεία της περίληψης αποτελούνται, κυρίως, από μια σειρά λέξεων κλειδιά και έναν «επίσημο κατάλογο», που επιτρέπει την ταξινόμησή τους στον συστηματικό σχεδιασμό του μητρώου της νομολογίας.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Περιλήψεις των αποφάσεων και των διατάξεων σχετικών με τον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79131000
79140000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι περιλήψεις θα πρέπει να καταρτιστούν από απόσταση και να αποσταλούν στο δικαστήριο με ηλεκτρονική μεταφορά αρχείων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κατάρτιση περιλήψεων των αποφάσεων και των διατάξεων σχετικών με τον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των δοκιμαστικών περιλήψεων και της οργανωτικής δομής που αναλαμβάνει να εφαρμόσει ο υποψήφιος. / Στάθμιση: 70
Τιμή - Στάθμιση: 30
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Περιλήψεις των αποφάσεων και των διατάξεων σχετικών με όλους τους τομείς του ενωσιακού δικαίου, με την εξαίρεση των σχετικών με τον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79131000
79140000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι περιλήψεις θα πρέπει να καταρτιστούν από απόσταση και να αποσταλούν στο δικαστήριο με ηλεκτρονική μεταφορά αρχείων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κατάρτιση περιλήψεων των αποφάσεων και των διατάξεων σχετικών με όλους τους τομείς του ενωσιακού δικαίου, με την εξαίρεση των σχετικών με τον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των δοκιμαστικών περιλήψεων και της οργανωτικής δομής που αναλαμβάνει να εφαρμόσει ο υποψήφιος. / Στάθμιση: 70
Τιμή - Στάθμιση: 30
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 185-417779
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 1
Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Περιλήψεις των αποφάσεων και των διατάξεων σχετικών με τον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι
V.1)Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 1
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Περιλήψεις των αποφάσεων και των διατάξεων σχετικών με όλους τους τομείς του ενωσιακού δικαίου, με την εξαίρεση των σχετικών με τον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι
V.1)Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η διαδικασία της σύμβασης ακυρώθηκε με απόφαση του διατάκτη.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 43031
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/12/2018