Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Προμήθειες - 572186-2018

26/12/2018    S248

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθειες γραφείου για διάφορα ευρωπαϊκά όργανα στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο

2018/S 248-572186

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Plateau de Kirchberg
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Service de passation des marchés
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.CFT@ep.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europarl.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.CFT@ep.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.curia.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: B-1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.CFT@ep.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://edps.europa.eu/edps-homepage_fr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-1882
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.CFT@ep.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.cdt.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Κωδικός NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.CFT@ep.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ombudsman.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.CFT@ep.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org/en/
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4253
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθειες γραφείου για διάφορα ευρωπαϊκά όργανα στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο

Αριθμός αναφοράς: 06B30/2018/M048
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30192000 Προμήθειες ειδών γραφείου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η σύμβαση καλύπτει την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (γραφική ύλη, υλικό ταξινόμησης, σήμανσης, εξαρτήματα γραφείου κ.λπ.) ο οποίος θα παραγγελθεί από τις υπηρεσίες χρηστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 650 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30190000 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Κωδικός NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Κωδικός NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (γραφική ύλη, υλικό ταξινόμησης, σήμανσης, εξαρτήματα γραφείου κ.λπ.) ο οποίος θα παραγγελθεί από τις υπηρεσίες χρηστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Λειτουργική και περιβαλλοντική ποιότητα / Στάθμιση: 50
Τιμή - Στάθμιση: 50
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 650 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο κατάλληλο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, εκτός εάν πρόκειται για διεθνή οργανισμό.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

— ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 1 500 000 EUR στον τομέα που σχετίζεται με τη σύμβαση,

— οικονοµική βιωσιµότητα η οποία βαθµολογείται ως εξής [θετικά ΚΠΤΦΑ (κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων) και θετικά ίδια κεφάλαια...].

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

— εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) και ένα ικανοποιητικό δίκτυο, ήτοι στην εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων ως προς το μέγεθός τους, κατά τα τελευταία 3 έτη,

— διάθεση ενός ικανοποιητικού επιγραμμικού εργαλείου παραγγελιών. Το εργαλείο θα πρέπει να είναι αξιόπιστο, φιλικό προς το χρήστη, ευέλικτο (να επιτρέπει τη δημιουργία υπο-καταλόγων και να δημιουργεί στατιστικές των παραγγελιών), να έχει δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον στα αγγλικά και τα γαλλικά (μετά την υπογραφή της σύμβασης), και να επιτρέπει τον καθορισμό ανώτατων ορίων στον προϋπολογισμό για τους χρήστες.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/01/2019
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Πόλη: Luxembourg
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/12/2018