Υπηρεσίες - 576688-2018

29/12/2018    S250

Πολωνία-Βαρσοβία: Υπηρεσίες παροχής βοήθειας για τα Κέντρα Πληροφόρησης στις εγκαταστάσεις της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πολωνία — PO/2018-13/WAR

2018/S 250-576688

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, EC Representation in Poland — Warsaw-PO/2018-13/WAR
Ταχ. διεύθυνση: Ul. Jasna 14/16a
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Ταχ. κωδικός: 00-041
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ms Magdalena Walasek
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-REP-WAW-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +48 225568989
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες παροχής βοήθειας για τα Κέντρα Πληροφόρησης στις εγκαταστάσεις της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πολωνία — PO/2018-13/WAR

Αριθμός αναφοράς: PO/2018-13/WAR
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80000000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών με τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις επισκεπτών στο Κέντρο Πληροφόρησης, καθώς και σε τηλεφωνικά ερωτήματα και ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνονται σε αυτό από φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει επίσης τη διασφάλιση της επί τόπου διαθεσιμότητας κατάλληλου αριθμού δημοσιεύσεων και ενημερωτικού υλικού, καθώς και την αποστολή τους κατόπιν αιτήματος φυσικών προσώπων και οργανισμών.

Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την παρουσία καταρτισμένων βοηθών κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης, οι οποίοι θα παράσχουν πληροφορίες, καθοδήγηση και βοήθεια ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες.

Τόποι παροχής των υπηρεσιών: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βαρσοβία (παρτίδα 1), Περιφερειακή Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECREP) στο Βρότσλαβ (παρτίδα 2).

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 660 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες παροχής βοήθειας για τα Κέντρα Πληροφόρησης στις εγκαταστάσεις της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πολωνία — Παρτίδα 1 Βαρσοβία PO/2018-13/WAR

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79000000 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βαρσοβία (Παρτίδα 1).

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών με τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις επισκεπτών στο Κέντρο Πληροφόρησης, καθώς και σε τηλεφωνικά ερωτήματα και ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνονται σε αυτό από φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει επίσης τη διασφάλιση της επί τόπου διαθεσιμότητας κατάλληλου αριθμού δημοσιεύσεων και ενημερωτικού υλικού, καθώς και την αποστολή τους κατόπιν αιτήματος φυσικών προσώπων και οργανισμών.

Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την παρουσία καταρτισμένων βοηθών κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης, οι οποίοι θα παράσχουν πληροφορίες, καθοδήγηση και βοήθεια ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και συνάφεια της μεθοδολογίας για την κάλυψη όλων των υπηρεσιών σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του σημείου 2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων. (Σημείο 6.1 της συγγραφής υποχρεώσεων). / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των προτεινόμενων γραπτών απαντήσεων στις γραπτές ερωτήσεις στο Παράρτημα VI της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (Σημείο 6.2 της συγγραφής υποχρεώσεων). / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αξιοπιστία των μέτρων που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της συνεχούς και αποτελεσματικής εκτέλεσης της σύμβασης καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και την άμεση εκτέλεση των καθηκόντων (Σημείο 6.3 της συγγραφής υποχρεώσεων) / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Συνάφεια των μέτρων που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών (Σημείο 6.4 της συγγραφής υποχρεώσεων). / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των προτεινόμενων μαθημάτων για την Ευρώπη, συναντήσεις και σεμινάρια σχετικά με σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα. / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των μέτρων που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της συνεχούς υψηλής απόδοσης καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ποιοτικού ελέγχου (Σημείο 6.6 της συγγραφής υποχρεώσεων). / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: Χαμηλότερη τιμή/τιμή της προσφοράς Χ * 40XQty60
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Όλα τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δημοσιεύονται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3795

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται συχνά την εν λόγω ιστοσελίδα, διότι μπορεί να δημοσιευθούν συμπληρωματικές πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες παροχής βοήθειας για τα Κέντρα Πληροφόρησης στις εγκαταστάσεις της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πολωνία — Παρτίδα 2 Βρότσλαβ PO/2018-13/WAR

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79000000 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL518 Wrocławski
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Περιφερειακή Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βρότσλαβ (Παρτίδα 2).

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών με τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις επισκεπτών στο Κέντρο Πληροφόρησης, καθώς και σε τηλεφωνικά ερωτήματα και ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνονται σε αυτό από φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει επίσης τη διασφάλιση της επί τόπου διαθεσιμότητας κατάλληλου αριθμού δημοσιεύσεων και ενημερωτικού υλικού, καθώς και την αποστολή τους κατόπιν αιτήματος φυσικών προσώπων και οργανισμών.

Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την παρουσία καταρτισμένων βοηθών κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης, οι οποίοι θα παράσχουν πληροφορίες, καθοδήγηση και βοήθεια ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και συνάφεια της μεθοδολογίας για την κάλυψη όλων των υπηρεσιών σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του σημείου 2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων (Σημείο 6.1 της συγγραφής υποχρεώσεων) / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των προτεινόμενων γραπτών απαντήσεων στις γραπτές ερωτήσεις στο Παράρτημα VI της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (Σημείο 6.2 της συγγραφής υποχρεώσεων). Θα ληφθούν υπόψη οι εξής πτυχές / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αξιοπιστία των μέτρων που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της συνεχούς και αποτελεσματικής εκτέλεσης της σύμβασης καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και την άμεση εκτέλεση των καθηκόντων (Σημείο 6.3 της συγγραφής υποχρεώσεων) / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Συνάφεια των μέτρων που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών (Σημείο 6.4 της συγγραφής υποχρεώσεων) / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των προτεινόμενων μαθημάτων για την Ευρώπη, συναντήσεις και σεμινάρια σχετικά με σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των μέτρων που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της συνεχούς υψηλής απόδοσης καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ποιοτικού ελέγχου (Σημείο 6.6 της συγγραφής υποχρεώσεων) / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: Χαμηλότερη τιμή/τιμή της προσφοράς Χ * 40XQty60
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Όλα τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δημοσιεύονται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3795

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται συχνά την εν λόγω ιστοσελίδα, διότι μπορεί να δημοσιευθούν συμπληρωματικές πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 131-298070
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Υπηρεσίες παροχής βοήθειας για τα Κέντρα Πληροφόρησης στις εγκαταστάσεις της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πολωνία — Παρτίδα 1 Βαρσοβία PO/2018-13/WAR

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
27/11/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Profile Sp. z.o.o
Αριθμός ταυτοποίησης: REGON:930060396
Ταχ. διεύθυνση: Ul. Dabrówki 6
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Ταχ. κωδικός: 03-909
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 380 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 380 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 2
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Υπηρεσίες παροχής βοήθειας για τα Κέντρα Πληροφόρησης στις εγκαταστάσεις της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πολωνία — Παρτίδα 2 Βρότσλαβ PO/2018-13/WAR

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
27/11/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Studio-W Agencja Artystyczna i Reklamowa Stanislaw Wolny
Αριθμός ταυτοποίησης: REGON: 930060396
Ταχ. διεύθυνση: Al. Karkonoska 10
Πόλη: Wroclaw
Κωδικός NUTS: PL518 Wrocławski
Ταχ. κωδικός: 53-015
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 280 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 280 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι καλούνται να επισκέπτονται τακτικά τη διεύθυνση URL: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3795 για πιθανές ενημερώσεις, διευκρινίσεις και ερωτήσεις/απαντήσεις.

Μπορείτε να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία διαγωνισμού στην αναθέτουσα αρχή, με τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στο τμήμα I). Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu).

Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή για ακύρωση της απόφασης ανάθεσης εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η υποβολή αιτημάτων και οι απαντήσεις εκ μέρους μας ή τυχόν καταγγελίες για κακή διοίκηση, δεν θα έχουν ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών για ακύρωση ή για έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών για ακύρωση. Ο αρμόδιος φορέας για την εκδίκαση διαδικασιών ακύρωσης ορίζεται στο τμήμα VI.4.1).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Brussels
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/12/2018