Πάρτε μέρος στη σύντομη έρευνά μας και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τον ιστότοπο TED!

Έργα - 585412-2019

11/12/2019    S239    Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Έργα - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Ιταλία-Ίσπρα: Εργασίες απολύμανσης αμίαντου και τεχνητών υαλωδών ινών για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, εγκαταστάσεις της Ίσπρα

2019/S 239-585412

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 220-538673)

Νομική βάση:

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41
Ταχ. κωδικός: I-21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εργασίες απολύμανσης αμίαντου και τεχνητών υαλωδών ινών για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, εγκαταστάσεις της Ίσπρα

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2019/OP/2247
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45262660
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Εργασίες απολύμανσης αμίαντου και τεχνητών υαλωδών ινών στο πλαίσιο της ιταλικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωτική η εκτίμηση του κινδύνου που συνδέεται με την παρουσία αερομεταφερόμενων ινών που απελευθερώνονται από τον αμίαντο ή τις υαλώδεις ίνες και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αφαίρεση υλικών κατασκευής.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/12/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 220-538673

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή αιτήσεων υποψηφιότητας
Αντί:
Ημερομηνία: 12/12/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 17/12/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Κανόνες για την αποσφράγιση των προσφορών:
Αντί:
Ημερομηνία: 13/12/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 18/12/2019
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: