Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Προμήθειες - 590907-2021

19/11/2021    S225

Ελλάδα-Χολαργός: Συσκευές ραδιοεντοπισμού (ραντάρ)

2021/S 225-590907

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 196-508265)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
Ταχ. διεύθυνση: Μεσογείων 229 Χολαργός
Πόλη: ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 15561
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gen_e2ii@navy.mil.gr
Τηλέφωνο: +30 2106551691
Φαξ: +30 2106551731
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.hellenicnavy.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.promitheus.gov.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διακήρυξη 24/21 - Προμήθεια και Εγκατάσταση Radar X-Band

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
35722000 Συσκευές ραδιοεντοπισμού (ραντάρ)
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση τριών (3) Συστημάτων Radar Επιτήρησης X- Band Π/Υ κόστους 725.806,44€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/11/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 196-508265

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Αντί:
Ημερομηνία: 22/11/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 06/12/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7
Αντί:
Ημερομηνία: 29/11/2021
Τοπική ώρα: 09:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 10/12/2021
Τοπική ώρα: 09:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ως Απόφαση Παράτασης