Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 601947-2021

26/11/2021    S230

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ

2021/S 230-601947

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: CS-Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ

Αριθμός αναφοράς: CFT-1615
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη πολλαπλής συμφωνίας-πλαισίου με έξι οικονομικούς φορείς κατ' ανώτατο όριο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που σχετίζονται με την αξιολόγηση. Οι εν λόγω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη μεθοδολογία και τα εργαλεία αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν εκτελέσει πολύπλοκες αξιολογήσεις και ότι διαθέτουν ικανότητα επιλογής κατάλληλων ειδικών στον εν λόγω τομέα που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες για την ολοκλήρωση αναθέσεων αξιολόγησης σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, τομέων και προϊόντων.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 200 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
66171000 Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών
71356400 Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού
73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
73210000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
73220000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης
79400000 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79411000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
79411100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
90713000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα
92312211 Υπηρεσίες πρακτορείων σύνταξης κειμένων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η φύση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν είναι η αξιολόγηση, η έρευνα που συνδέεται με την αξιολόγηση και άλλες μελέτες που μπορεί να ενδιαφέρουν το Τμήμα Αξιολόγησης (ΤΑ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στόχος των καθηκόντων παροχής συμβουλών θα είναι η παροχή βοήθειας στην κύρια ομάδα αξιολόγησης του Τμήματος Αξιολόγησης (ΤΑ). Τα λεπτομερή καθήκοντα για επιμέρους αναθέσεις βάσει της συμφωνίας-πλαισίου θα περιγραφούν στους Όρους Αναφοράς Επιμέρους Αναθέσεων (ATOR) με τους επιτυχόντες παρόχους υπηρεσιών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση που αποτελείται από τη διαχείριση και τον συντονισμό / Στάθμιση: 3,50
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση που αποτελείται από μέθοδο επιλογής, πρόσληψης και διασφάλισης της διαθεσιμότητας εμπειρογνωμόνων για καθεμία από τις τρεις κατηγορίες που ορίζονται στο τμήμα 3.3 του παραρτήματος Α / Στάθμιση: 7,00
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση που συνίσταται στην περιγραφή των εγκαταστάσεων υποστήριξης και των υπηρεσιών γραφικού σχεδιασμού προηγμένης τεχνολογίας / Στάθμιση: 3,50
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Διασφάλιση ποιότητας / Στάθμιση: 10,50
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ομάδα διαχείρισης / Στάθμιση: 7,00
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ανώτεροι εμπειρογνώμονες αξιολόγησης / Στάθμιση: 14,00
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη / Στάθμιση: 24,50
Τιμή - Στάθμιση: 30,00
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 033-081036
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 1
Τίτλος:

Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
12/11/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 13
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 6
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: COWI Belgium SPRL
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: CSIL - Centro Studi Industria Leggera SCRL
Πόλη: Milan
Κωδικός NUTS: IT Italia
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: PEM Consult A/S
Πόλη: Copenhagen
Κωδικός NUTS: DK Danmark
Χώρα: ΔΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Fondazione Bruno Kessler - Research Institute for the Evaluation of Public Policies
Πόλη: Trento
Κωδικός NUTS: IT Italia
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Technopolis France
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR France
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 200 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 2
Τίτλος:

Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
12/11/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 13
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 6
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Economisti Associati SRL
Πόλη: Bologna
Κωδικός NUTS: IT Italia
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Oxford Research
Πόλη: Stockholm
Κωδικός NUTS: SE Sverige
Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: T33
Πόλη: Ancona
Κωδικός NUTS: IT Italia
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: CSES - Centre for Strategy & Evaluation Services (Europe) Limited
Πόλη: Dublin
Κωδικός NUTS: IE Éire / Ireland
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: DEM - Danish Energy Management A/S
Πόλη: Aarhus
Κωδικός NUTS: DK Danmark
Χώρα: ΔΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Living Prospects Ltd
Πόλη: Athens
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 200 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 3
Τίτλος:

Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
12/11/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 13
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 6
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: ICF SA
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 200 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 4
Τίτλος:

Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
12/11/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 13
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 6
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: PWC EU Services EESV
Πόλη: Sint-Stevens-Woluwe
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: LE Europe Ltd.
Πόλη: Dublin
Κωδικός NUTS: IE Éire / Ireland
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Niras A/S
Πόλη: Alleroed
Κωδικός NUTS: DK Danmark
Χώρα: ΔΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Quandrant Conseil
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR France
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 200 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 5
Τίτλος:

Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
12/11/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 13
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 6
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Ramboll Management Consulting SA/NV
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Particip Gmbh
Πόλη: Freiburg
Κωδικός NUTS: DE Deutschland
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 200 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 6
Τίτλος:

Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
12/11/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 13
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 6
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Visionary Analytics, UAB
Πόλη: Vilnius
Κωδικός NUTS: LT Lietuva
Χώρα: ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Kantar Belgium SA
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: IDEA Strategische Economische Consulting
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 200 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι υποψήφιοι μπορούν σε πρώτη φάση να υποβάλουν τυχόν προβληματισμούς σχετικά με το διαγωνισμό στην Τράπεζα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τμήμα I.1) της παρούσας προκήρυξης σύμβασης.

Εάν οι υποψήφιοι, ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, πιστεύουν ότι η ΕΤΕπ προέβη σε πράξεις κακοδιαχείρισης (π.χ. παρέλειψε να ενεργήσει σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες ή να τηρήσει τις αρχές της χρηστής διοίκησης), μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον Μηχανισμό Καταγγελιών του Ομίλου της ΕΤΕπ (βλ. https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία η υποτιθέμενη ενέργεια, απόφαση ή παράλειψη από την Τράπεζα θα μπορούσε να είναι ευλόγως γνωστή από τον καταγγέλλοντα. Εάν είναι δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα, οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της απάντησης του Ομίλου ΕΤΕπ στην καταγγελία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (βλέπε https://www.ombudsman.europa.eu).

Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της διαδικασίας (απόφαση ανάθεσης), οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακύρωσης και/ή αποζημίωσης. Η οποιαδήποτε υποβολή αιτημάτων από τους υποψηφίους και οι απαντήσεις εκ μέρους της Τράπεζας ή τυχόν καταγγελίες για κακοδιαχείριση, δεν θα έχουν ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών για ακύρωση ή την έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών για ακύρωση. Ο αρμόδιος φορέας για την εκδίκαση διαδικασιών ακύρωσης ορίζεται στο τμήμα VI.4.1) της παρούσας προκήρυξης σύμβασης.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/11/2021