Υπηρεσίες - 601957-2021

26/11/2021    S230

Ιταλία-Ίσπρα: Επιχειρησιακή υποστήριξη στις δραστηριότητες παρακολούθησης των καλλιεργειών και πρόβλεψης της απόδοσης (MARSOP)

2021/S 230-601957

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 216-567409)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Επιχειρησιακή υποστήριξη στις δραστηριότητες παρακολούθησης των καλλιεργειών και πρόβλεψης της απόδοσης (MARSOP)

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2021/OP/1920
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
77100000 Γεωργικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 22 του οριζόντιου κανονισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής REG (2013) 1306 σχετικά με την παρακολούθηση των αγροτικών πόρων (MARS - Monitoring Agricultural Resources), το JRC.D.5 παρέχει στη ΓΔ AGRI έγκαιρες, ανεξάρτητες και υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την ανάπτυξη των καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών προβλέψεων των αγροτικών αποδόσεων και της παραγωγής στην ΕΕ και στις γειτονικές χώρες. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τη ΓΔ AGRI για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και τη λήψη αποφάσεων στις γεωργικές αγορές.

Οι επιχειρησιακές υπηρεσίες υποστηρίζουν τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος πρόβλεψης απόδοσης των καλλιεργειών MARS (MCYFS) στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων παρακολούθησης των καλλιεργειών στο JRC.

Για την τρέχουσα σύμβαση, οι επιχειρησιακές υπηρεσίες για το σύστημα πρόβλεψης απόδοσης καλλιεργειών MARS (MCYFS) οργανώνονται σε τρεις διαφορετικές παρτίδες.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/11/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 216-567409

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 21/12/2021
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 12/01/2022
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 22/12/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 13/01/2022
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: